Indesit iwc6083 Washer User Manual


 
69
RO
Precauþii ºi sfaturi
Maºina de spãlat a fost proiectatã ºi construitã
conform normelor internaþionale de protecþie. Aceste
avertizãri sunt furnizate din motive de siguranþã ºi
trebuie sã fie citite cu atenþie.
Norme de protecþie ºi siguranþã generale
Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru
utilizarea în locuinþe unifamiliale.
Maºina de spãlat trebuie sã fie folositã doar de
persoane adulte care respectã instrucþiunile din acest
manual.
Nu atingeþi maºina când sunteþi desculþi sau cu
mâinile sau picioarele ude sau umede.
Nu scoateþi stecherul din prizã trãgând de cablu.
Nu deschideþi compartimentul pentru detergent în
timp ce maºina se aflã în funcþiune.
Nu atingeþi apa golitã din maºinã: poate avea o
temperaturã ridicatã.
Nu forþaþi în nici un caz uºa: s-ar putea deteriora
mecanismul de siguranþã care evitã deschiderea
accidentalã.
În caz de defecþiune, nu umblaþi în nici un caz la
mecanismele din interior ºi nu încercaþi sã o reparaþi
singuri.
Controlaþi mereu ca în apropierea maºinii aflate în
funcþiune, sã nu se afle copii.
Pe durata spãlãrii uºa se poate încãlzi.
Dacã trebuie sã deplasaþi maºina, cereþi ajutor unei
alte (sau 2) persoane ºi fiþi foarte atenþi. Niciodatã nu
deplasaþi maºina singuri deoarece aceasta este
foarte grea.
Înainte de a introduce rufele, controlaþi cuva sã fie
goalã.
Aruncarea reziduurilor
Eliminarea ambalajelor: respectaþi normele locale, în
acest fel ambalajele vor putea fi utilizate din nou.
Directiva Europeanã 2002/96/CE cu privire la deºeurile
care provin de la aparatura electricã sau electronicã
prevede ca aparatele electrocasnice sã nu fie colectate
împreunã cu deºeurile urbane solide, obiºnuite.
Aparatele scoase din uz trebuie sã fie colectate
separat atât pentru a optimiza rata de recuperare ºi de
reciclare a materialelor componente cât ºi pentru a
evita pericolele care pot duce la dãunarea sãnãtãþii
omului sau poluarea mediului înconjurãtor. Simbolul
tomberonului tãiat care apare pe toate produsele vã
aminteºte tocmai obligaþia de a le colecta separat.
Pentru informaþii suplimentare cu privire la scoaterea
din uz a electrocasnicelor, deþinãtorii acestora pot
apela la centrele de colectare a deºeurilor sau la
vânzãtorii de la care au achiziþionat produsele
respective.
Deschiderea manualã a uºii
Dacã nu este posibil sã deschideþi uºa din cauza
întreruperii curentului electric ºi doriþi totuºi sã
întindeþi rufele, procedaþi dupã cum urmeazã:
1. scoateþi stecherul din
prizã.
2. verificaþi ca nivelul de
apã din maºinã sã fie sub
marginea uºii; în caz
contrar, scoateþi apa în
exces cu ajutorul
furtunului de golire,
punând-o într-un vas, dupã
indicaþiile din figura.
3. scoateþi panoul de
acoperire din partea din
faþã a maºinii de spãlat
folosind o ºurubelniþã
(a se vedea figura).
4. utilizând dispozitivul indicat în figurã, trageþi spre
dumneavoastrã pânã când eliberaþi tirantul de plastic
din opritor; trageþi apoi în jos ºi, în acelaºi timp,
deschideþi uºa.
5. montaþi din nou panoul verificând, înainte de a-l
împinge spre maºinã, de a fi introdus cârligele în
orificiile respective.
20