Indesit iwc6083 Washer User Manual


 
#%
PL
Zalecenia i rodki
ostro¿noci
Pralka zosta³a zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie
z miêdzynarodowymi normami bezpieczeñstwa. Niniejsze
ostrze¿enia zosta³y tu zamieszczone ze wzglêdów
bezpieczeñstwa i nale¿y je uwa¿nie przeczytaæ.
Ogólne zasady bezpieczeñstwa
Urz¹dzenie to zosta³o zaprojektowane wy³¹cznie do
u¿ytkowania w warunkach domowych.
Pralki powinny u¿ywaæ wy³¹cznie osoby doros³e i w
sposób zgodny z instrukcjami podanymi w niniejszej
ksi¹¿eczce.
Nie dotykaæ pralki, stoj¹c przy niej boso lub maj¹c
mokre lub wilgotne rêce albo stopy.
Nie wyjmowaæ wtyczki z gniazdka, ci¹gn¹c za kabel,
lecz trzymaj¹c za wtyczkê.
W trakcie pracy maszyny nie otwieraæ szufladki na
rodki pior¹ce.
Nie dotykaæ odprowadzanej wody, gdy¿ mo¿e ona
osi¹gaæ wysokie temperatury.
W ¿adnym wypadku nie otwieraæ okr¹g³ych drzwiczek
pralki na si³ê: grozi to uszkodzeniem mechanizmu
zabezpieczaj¹cego drzwiczki przed przypadkowym
otwarciem.
W razie wyst¹pienia usterki nie nale¿y w ¿adnym
wypadku próbowaæ dostaæ siê do wewnêtrznych czêci
pralki z zamiarem samodzielnego dokonania naprawy.
Zawsze uwa¿aæ, aby dzieci nie zbli¿a³y siê do
pracuj¹cej pralki.
W czasie prania okr¹g³e drzwiczki pralki nagrzewaj¹ siê.
Jeli trzeba przenieæ pralkê w inne miejsce, nale¿y to
robiæ bardzo ostro¿nie, w dwie lub trzy osoby. Nigdy nie
przenosiæ pralki samodzielnie, gdy¿ jest ona bardzo
ciê¿ka.
Przed w³o¿eniem bielizny sprawdziæ, czy bêben jest
pusty.
Utylizacja
Utylizacja opakowania: stosowaæ siê do lokalnych
przepisów, dziêki temu opakowanie bêdzie mog³o
zostaæ ponownie wykorzystane.
Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotycz¹ca
Zu¿ytych Elektrycznych i Elektronicznych Urz¹dzeñ
zak³ada zakaz pozbywania siê starych urz¹dzeñ
domowego u¿ytku jako nieposortowanych mieci
komunalnych. Zu¿yte urz¹dzenia musz¹ byæ osobno
zbierane i sortowane w celu zoptymalizowania
odzyskania oraz ponownego przetworzenia pewnych
komponentów i materia³ów. Pozwala to ograniczyæ
zanieczyszczenie rodowiska i pozytywnie wp³ywa
na ludzkie zdrowie. Przekrelony symbol kosza
umieszczony na produkcie przypomina klientowi o
obowi¹zku specjalnego sortowania.
Konsumenci powinni kontaktowaæ siê z w³adzami
lokalnymi lub sprzedawc¹ w celu uzyskania
informacji dotycz¹cych postêpowania z ich
zu¿ytymi urz¹dzeniami gospodarstwa domowego.
Rêczne otwieranie okr¹g³ych drzwiczek
Jeli z powodu przerwy w dostawie energii elektrycznej
nie jest mo¿liwe otwarcie okr¹g³ych drzwiczek, w celu
wyjêcia i rozwieszenia prania nale¿y wykonaæ
nastêpuj¹ce czynnoci:
1. wyj¹æ wtyczkê z
gniazdka elektrycznego.
2. sprawdziæ, czy poziom
wody wewn¹trz maszyny
znajduje siê poni¿ej poziomu
otwarcia drzwiczek; w
przeciwnym wypadku usun¹æ
nadmiar wody przez przewód
odp³ywowy, zbieraj¹c j¹ do
wiaderka w sposób wskazany
na rysunku.
3. zdj¹æ panel pokrywy z
przedniej strony pralki przy
pomocy rubokrêtu (patrz
rysunek).
4. poci¹gn¹æ na zewn¹trz klapkê wskazan¹ na
rysunku, a¿ do wyzwolenia siê z zacisku
plastikowego zaczepu; nastêpnie poci¹gn¹æ go w
dó³ i równoczenie otworzyæ drzwiczki.
5. ponownie za³o¿yæ panel upewniwszy siê, przed
dociniêciem go do maszyny, czy zatrzaski zosta³y
umieszczone w odpowiednich otworach.
20