Indesit iwc6083 Washer User Manual


 
#$
PL
rodki pior¹ce i bielizna
Szufladka na rodki pior¹ce
Dobry rezultat prania zale¿y równie¿ od prawid³owego
dozowania rodka pior¹cego: u¿ycie jego nadmiernej
iloci nie poprawia skutecznoci prania, lecz
przyczynia siê do powstawania nalotów na
wewnêtrznych czêciach pralki i do zanieczyszczania
rodowiska.
Nie stosowaæ rodków do prania rêcznego, poniewa¿
tworz¹ one za du¿o piany.
Wysun¹æ szufladkê i
umieciæ w niej rodek
pior¹cy lub dodatkowy w
nastêpuj¹cy sposób.
przegródka 1: rodek pior¹cy do prania
wstêpnego (w proszku)
Przed wsypaniem rodka pior¹cego nale¿y sprawdziæ,
czy nie jest w³o¿ona dodatkowa przegródka 4.
przegródka 2: rodek pior¹cy do prania
w³aciwego (w proszku lub w p³ynie)
P³ynny rodek do prania nale¿y wlaæ dopiero przed
samym uruchomieniem programu.
przegródka 3: rodki dodatkowe
(zmiêkczaj¹ce, itp.)
rodek zmiêkczaj¹cy nie powinien wyp³ywaæ poza kratkê.
dodatkowa przegródka 4: Wybielac
Cykl wybielania
Tradycyjnego wybielacza u¿ywa siê do bia³ych
tkanin wytrzyma³ych, delikatnego  do tkanin
kolorowych, syntetycznych i do we³ny.
Funkcja ta przydatna
jest w celu usuwania
bardziej opornych plam.
Wstawiæ dodatkowy
pojemniczek 4, na
wyposa¿eniu, do
przegródki 1.
Przy dozowaniu
wybielacza nie
przekroczyæ poziomu
max wskazanego na
rodkowej oce (patrz rysunek).
Aby wykonaæ tylko wybielanie, nale¿y wlaæ
wybielacz do dodatkowego pojemnika 4 i nastawiæ
program P³ukanie
i uruchomiæ funkcjê
Odplamianie .
Aby przeprowadziæ wybielanie w trakcie prania,
nale¿y wlaæ i wsypaæ odpowiednie rodki pior¹ce i
1
2
3
4
dodatkowe, nastawiæ ¿¹dany program i uruchomiæ
funkcjê Odplamianie .
U¿ycie pojemniczka dodatkowego 4 wyklucza pranie
wstêpne.
Przygotowanie bielizny
Podzieliæ bieliznê do prania wed³ug:
- rodzaju tkaniny / symbolu na etykietce.
- kolorów: oddzieliæ tkaniny kolorowe od bia³ych.
Opró¿niæ kieszenie i sprawdziæ guziki.
Nie przekraczaæ wskazanego ciê¿aru suchej
bielizny:
Tkaniny wytrzyma³e: max 6 kg
Tkaniny syntetyczne: max 2,5 kg
Tkaniny delikatne: max 2 kg
We³na: max 1,5 kg
Jedwab: max 1 kg
Ile wa¿y bielizna?
1 przecierad³o 400-500 gr.
1 poszewka 150-200 gr.
1 obrus 400-500 gr.
1 szlafrok 900-1.200 gr.
1 rêcznik 150-250 gr.
Tkaniny wymagaj¹ce szczególnego
traktowania
We³na: za pomoc¹ programu 6 mo¿na praæ w
pralce tak¿e odzie¿ we³nian¹, równie¿ tê opatrzon¹
etykiet¹ tylko pranie rêczne
. Aby uzyskaæ jak
najlepsze rezultaty, nale¿y stosowaæ specjalny
rodek do prania i nie przekraczaæ wsadu 1,5 kg.
Jedwab: stosowaæ odpowiedni program 7 do prania
wszelkiego rodzaju wyrobów z jedwabiu. Zaleca siê
stosowanie specjalnego rodka pior¹cego do tkanin
delikatnych.
Firany: w³o¿yæ je z³o¿one do poszewki lub do
siatkowatego worka. Stosowaæ program 7.
Jeans: przed praniem odwrócic odziez na lewa
strone, stosowac plynny srodek do prania. Uzywac
programu 8.
System równowa¿enia ³adunku
Przed ka¿dym wirowaniem, aby unikn¹æ
nadmiernych drgañ oraz jednorodnie roz³o¿yæ wsad,
bêben wykonuje obroty z prêdkoci¹ nieco wiêksz¹
ni¿ podczas prania. Jeli pomimo kolejnych prób
wsad nie zostanie równomiernie roz³o¿ony, maszyna
wykona wirowanie z prêdkoci¹ mniejsz¹ od
przewidzianej. W przypadku nadmiernego
niezrównowa¿enia pralka wykona roz³o¿enie wsadu
zamiast wirowania. Aby zapewniæ lepsze roz³o¿enie
wsadu oraz jego w³aciwe zrównowa¿enie, zaleca
siê wymieszanie du¿ych i ma³ych sztuk bielizny.