Indesit iwc6083 Washer User Manual


 
64
RO
Sertarul detergenþilor: pentru a introduce
detergenþi sau aditivi (a se vedea Detergenþi ºi rufe
albe).
Tasta PORNIRE/OPRIRE: pentru a porni ºi opri
maºina.
Selector PROGRAME: pentru a selecta programele.
Pe durata desfãºurãrii programului selectorul rãmâne
în aceeaºi poziþie.
Taste cu led FUNCÞII: pentru a selecta funcþiile
disponibile. Indicatorul corespunzãtor funcþiei alese
va rãmâne aprins.
Selector CENTRIFUGARE: pentru a activa / anula
centrifugarea (a se vedea Personalizare).
Selector TEMPERATURÃ: pentru a selecta temperatu-
ra sau spãlarea la rece (a se vedea Personalizare).
Indicatoare DESFêURARE CICLU/PORNIRE
ÎNTÂRZIATÃ: pentru a putea urmãri avansarea
programului de spãlare.
Indicatorul aprins aratã faza în curs de desfãºurare.
Dacã a fost selectatã funcþia Pornire întârziatã, va
fi indicat timpul care lipseºte pânã la pornirea
programului (a se vedea pag. alãturatã).
Indicator UªÃ BLOCATÃ: pentru a înþelege dacã uºa
se poate deschide sau nu (a se vedea pag. alãturatã).
Tastã cu led START/PAUZÃ: pentru a activa / opri
momentan programele.
N.B.: pentru a întrerupe momentan un ciclu apãsaþi
aceastã tastã; ledul se va aprinde intermitent
(culoare portocalie) în timp ce ledul corespunzãtor
fazei în curs de desfãºurare va rãmâne aprins. Dacã
indicatorul UªÃ BLOCATÃ
este stins, atunci uºa
se poate deschide.
Pentru a continua spãlarea, de unde a fost
întreruptã, apãsaþi din nou tasta.
Descrierea maºinii de spãlat ºi
activarea unui program
Indicator
UªÃ BLOCATÃ
Tastã cu led
START/
PAUZÃ
Panoul de control
Sertarul detergenþilor
Tasta
PORNIRE/OPRIRE
Selector
PROGRAME
Selector
TEMPERATURÃ
Selector
CENTRIFUGARE
Taste cu led
FUNCÞII
Indicatoare
DESFêURARE CICLU/
PORNIRE ÎNTÂRZIATÃ