Indesit iwc6083 Washer User Manual


 
#"
PL
Opis programu
Temp.
max
(°C)
Predko-
sc max
(obrotó-
w na
minute)
Srodki piorace
Ladunek max
(kg)
Czas trwania
cyklu
Pranie
Wstepne
Pranie
Wybi-
elacz
Srodek
zmiekc-
zajacy
Normalny
Eco
Time
Normalny
Eco
Time
Programy codzienne (Daily)
1
BAWELNA PRANIE WSTEPNE:
bielizna biala silnie
zabrudzona.
90° 800
ll
-
l
6 - 164 -
2BAWELNA
: bielizna biala silnie zabrudzona.
90° 800 -
ll l
6 - 145 -
2
BAWELNA (1):
tkaniny biale i kolorowe, wytrzymale,
mocno zabrudzone.
60° 800 -
ll l
6 - 137 -
2
BAWELNA (2):
tkaniny biale i kolorowe, delikatne,
mocno zabrudzone.
40° 800 -
ll l
6-123-
3
BAWELNA:
tkaniny biale i kolorowe, wytrzymale,
mocno zabrudzone.
60° 800 -
ll l
63,25119115
4
BAWELNA KOLOROWE (3):
tkaniny biale lekko
zabrudzone i delikatne kolorowe.
40° 800 -
ll l
63,2589 75
5
SYNTETYCZNE:
tkaniny kolorowe, wytrzymale,
mocno zabrudzone.
60° 800 -
ll l
2,5 2 85 60
Programy specjalne (Special)
6WELNA:
do welny, kaszmiru, itp.
40° 600 -
l
-
l
1,5 - 55 -
7 JEDWAB/FIRANY:
do jedwabiu, wiskozy, bielizny.
30° 0 -
l
-
l
1-55 -
8JEANS
40° 800 -
l
-
l
3-80 -
9
EXPRESS:
w celu szybkiego odswiezenia lekko
zabrudzonych tkanin (niewskazany dla welny, jedwabiu
i tkanin przeznaczonych do prania recznego).
30° 800 -
l
-
l
1,5 - 15 -
10 OUTWEAR
30° 400 -
l
- - 2-46 -
Sport
11 Sport Intensive
30° 600 -
l
-
l
3 - 80 -
12 Sport Light
30° 600 -
l
-
l
3 - 70 -
13 Sport Shoes
30° 600 -
l
-
l
Maks. 2
pary.
-50 -
Programy czesciowe
Plukanie
- 800 - -
ll
6-36 -
Wirowanie
- 800 - - - - 6-16 -
Wydalanie wody
- 0 - - - - 6-2 -
Programy specjalne
Express (program 9) to program przeznaczony do prania lekko zabrudzonej bielizny w krótkim czasie: trwa on tylko
15 minut i pozwala dziêki temu na zaoszczêdzenie energii i czasu. Ustawiaj¹c program (9 w temperaturze 30°C)
mo¿na razem wypraæ ró¿nego rodzaju tkaniny (z wyj¹tkiem we³ny i jedwabiu), przy maksymalnym ³adunku 1,5 kg.
Outwear (program 10) zosta³ opracowany do prania tkanin hydrofobowych i wiatrówek (z takich materia³ów jak
np. goretex, poliester, nylon); w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów nale¿y u¿ywaæ tylko p³ynnych
rodków do prania, w takiej iloci jak na po³owê zwyk³ego wsadu; wczeniej zapraæ mankiety, ko³nierzyki i
plamy; nie stosowaæ p³ynu zmiêkczaj¹cego ani rodków do prania zawieraj¹cych p³yn zmiêkczaj¹cy. Nie
mo¿na u¿ywaæ tego programu do prania kurtek puchowych.
Sport Intensive (program 11) zosta³ opracowany do prania tkanin u¿ywanych do produkcji odzie¿y sportowej
(dresów, krótkich spodenek itp.) o du¿ym stopniu zabrudzenia; dla uzyskania najlepszych rezultatów prania
zaleca siê nie przekraczaæ maksymalnego wsadu okrelonego w Tabela programów.
Sport Light (program 12) zosta³ opracowany do prania tkanin u¿ywanych do produkcji odzie¿y sportowej
(dresów, krótkich spodenek itp.) o niewielkim stopniu zabrudzenia; dla uzyskania najlepszych rezultatów prania
zaleca siê nie przekraczaæ maksymalnego wsadu okrelonego w Tabela programów. Zaleca siê stosowanie
p³ynnych rodków do prania, w iloci jak dla po³owy wsadu.
Sport Shoes (program 13) zosta³ opracowany do prania obuwia sportowego; dla uzyskania najlepszych
rezultatów nie nale¿y praæ jednoczenie wiêcej ni¿ 2 par obuwia.
Program przeciw gnieceniu tkanin
Funkcja ta przerywa program prania, zatrzymuj¹c bieliznê zamoczon¹ w wodzie przed opró¿nieniem pralki z
wody. Aktywna jest tylko w programie 7 (Jedwab / Zas³ony) i s³u¿y do unikania tworzenia siê zagnieceñ.
Aby zakoñczyæ cykl, nale¿y nacisn¹æ przycisk START/PAUZA.
Programy
Podane w tabeli dane maj¹ charakter orientacyjny.
Dla wszystkich Instytucji homologacyjnych:
1) Program kontrolny zgodny z norm¹ EN 60456: ustawiæ program 2, wybieraj¹c temperaturê 60°C.
2) Program bawe³na, d³ugi: ustawiæ program 2, wybieraj¹c temperaturê 40°C.
3) Program bawe³na, krótki: ustawiæ program 4, wybieraj¹c temperaturê 40°C.
Tabela programów
Programy
³
³
³
³
³
³
³
³
³
£
ê
ê
ê
¹
¹
£
£
£
£
£
£
ê