Indesit iwc6083 Washer User Manual


 
71
RO
Anomalii ºi remedii
Se poate întâmpla ca maºina de spãlat sã nu funcþioneze. Înainte de a apela serviciul de Service
(a se vedea Asistenþã), verificaþi dacã nu este vorba de o problemã uºor de rezolvat:
Anomalii:
Maºina de spãlat nu porneºte.
Ciclul de spãlare nu porneºte.
Maºina de spãlat nu se
alimenteazã cu apã (ledul primei
faze de spãlare se aprinde
intermitent ºi rapid).
Maºina de spãlat încarcã ºi
descarcã apã continuu.
Maºina de spãlat nu se goleºte
sau nu stoarce.
Maºina de spãlat vibreazã foarte
mult în timpul stoarcerii.
Maºina de spãlat pierde apã.
Ledurile corespunzãtoare fazelor
de spãlare ºi cel corespunzãtor
UªÃ BLOCATA se vor aprinde
intermitent.
Se formeazã prea multã spumã.
Cauze posibile / Rezolvare:
Stecherul nu este introdus în priza de curent, sau nu face contact.
Aveþi o panã de curent la domiciliu.
Uºa nu este bine închisã.
Tasta PORNIRE/OPRIRE nu a fost apãsatã.
Tasta START/PAUZÃ nu a fost apãsatã.
Robinetul de apã nu este deschis.
A fost fixatã o întârziere de pornire (a se vedea Personalizare).
Furtunul de alimentare cu apã nu este racordat la robinet.
Furtunul este îndoit.
Robinetul de apã nu este deschis
Apa la domiciliul dumneavoastrã.
Apa nu are presiune suficientã.
Tasta START/PAUZÃ nu a fost apãsatã.
Furtunul de golire nu a fost instalat la o înãlþime cuprinsã între 65 ºi
100 cm de pãmânt (a se vedea Instalare).
Capãtul furtunului de evacuare este cufundat în apã (a se vedea Instalare).
Evacuarea din perete nu are rãsuflare pentru aer.
Dacã dupã aceste verificãri problema nu se rezolvã, închideþi robinetul de apã,
opriþi maºina de spãlat ºi chemaþi Service-ul. Dacã locuinþa se aflã la ultimele
etaje ale unui edificiu, este posibil sã aibã loc fenomene de sifonare, motiv
pentru care maºina de spãlat încarcã ºi descarcã apã încontinuu. Pentru a
elimina acest inconvenient, se gãsesc în comerþ supape anti-sifonare.
Programul nu prevede golirea apei: în cazul anumitor programe, este
necesarã activarea manualã.
Funcþia Antiºifonare este activã: pentru a încheia programul, apãsaþi
tasta START/PAUZÃ (a se vedea Personalizare).
Furtunul de golire este îndoit (a se vedea Instalare).
Conducta de descãrcare este înfundatã.
Cuva, în momentul instalãrii, nu a fost deblocatã în mod
corespunzãtor (a se vedea Instalare).
Maºina de spãlat este în pantã (a se vedea Instalare).
Maºina de spãlat este prea aproape de pereþi ºi mobilier (a se vedea
Instalare).
Furtunul de alimentare cu apã nu este bine înºurubat (a se vedea Instalare).
Compartimentul de detergenþi este înfundat (pentru a-l curãþa a se vedea
Întreþinere ºi curãþare).
Furtunul de golire nu este bine fixat (a se vedea Instalare).
Opriþi maºina ºi scoateþi stecherul din prizã; aºteptaþi aproximativ 1
minut înainte de a o reaprinde.
Dacã nu obþineþi nici un rezultat, apelaþi Centrul de service pentru
asistenþã.
Detergentul nu este compatibil cu maºina de spãlat (trebuie sã fie
scris pentru maºina de spãlat, de mânã sau în maºina de spãlat,
sau ceva asemãnãtor).
Dozajul a fost excesiv.