Indesit iwc6083 Washer User Manual


 
$
PL
Serwis Techniczny
Przed skontaktowaniem siê z Serwisem Technicznym:
Sprawdziæ, czy problemu nie mo¿na rozwi¹zaæ samodzielnie (patrz Nieprawid³owoci w dzia³aniu i
sposoby ich usuwania);
Ponownie uruchomiæ program i sprawdziæ, czy problem nie znikn¹³;
Jeli nie, zwróciæ siê do autoryzowanego Serwisu Technicznego, dzwoni¹c pod numer podany w karcie
gwarancyjnej.
Nigdy nie wzywaæ nieautoryzowanych techników.
Nale¿y podaæ:
rodzaj nieprawid³owoci;
model maszyny (Mod.);
numer seryjny (S/N).
Informacje te znajduj¹ siê na tabliczce umieszczonej w tylnej czêci pralki oraz widocznej z przodu po
otwarciu drzwiczek.