Indesit iwc6083 Washer User Manual


 
#&
PL
Utrzymanie i konserwacja
Od³¹czenie wody i pr¹du
elektrycznego
Zamkn¹æ kurek dop³ywu wody po ka¿dym praniu.
W ten sposób zmniejsza siê zu¿ycie instalacji
hydraulicznej pralki oraz eliminuje siê
niebezpieczeñstwo wycieków.
Przed przyst¹pieniem do czyszczenia pralki oraz
do czynnoci konserwacyjnych wyj¹æ wtyczkê z
gniazdka.
Czyszczenie pralki
Obudowê zewnêtrzn¹ i gumowe czêci pralki mo¿na
myæ ciereczk¹ zmoczon¹ w letniej wodzie z
myd³em. Nie stosowaæ rozpuszczalników ani
ciernych rodków czyszcz¹cych.
Czyszczenie szufladki na rodki pior¹ce
Wysun¹æ szufladkê,
unosz¹c j¹ lekko ku
górze i wyci¹gaj¹c na
zewn¹trz (patrz
rysunek).
Wyp³ukaæ szufladkê pod
bie¿¹c¹ wod¹.
Czynnoæ tê nale¿y
wykonywaæ stosunkowo
czêsto.
Konserwacja okr¹g³ych drzwiczek i
bêbna
Drzwiczki pralki nale¿y zawsze pozostawiaæ
uchylone, aby zapobiec tworzeniu siê
nieprzyjemnych zapachów.
Czyszczenie pompy
Pralka wyposa¿ona jest w pompê samoczyszcz¹c¹,
która nie wymaga zabiegów konserwacyjnych. Mo¿e
siê jednak zdarzyæ, ¿e drobne przedmioty (monety,
guziki) wpadn¹ do komory wstêpnej zabezpieczaj¹cej
pompê, która znajduje siê w jej dolnej czêci.
Nale¿y siê upewniæ, ¿e cykl prania zosta³
zakoñczony i wyj¹æ wtyczkê z gniazdka.
Aby dostaæ siê do komory wstêpnej:
1. zdj¹æ panel pokrywy z
przedniej strony pralki
przy pomocy rubokrêtu
(patrz rysunek);
2. odkrêciæ pokrywê,
obracaj¹c j¹ w kierunku
przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara (patrz
rysunek): wyp³yniêcie
niewielkiej iloci wody
jest normalnym
zjawiskiem;
3. dok³adnie wyczyciæ wnêtrze;
4. ponownie przykrêciæ pokrywê;
5. ponownie za³o¿yæ panel upewniwszy siê, przed
dociniêciem go do maszyny, czy zatrzaski zosta³y
umieszczone w odpowiednich otworach.
Kontrola przewodu doprowadzaj¹cego
wodê
Przynajmniej raz w roku nale¿y sprawdziæ przewód
doprowadzaj¹cy wodê. Jeli widoczne s¹ na nim
pêkniêcia i rysy, nale¿y go wymieniæ: w trakcie prania
du¿e cinienie mo¿e bowiem spowodowaæ jego nag³e
rozerwanie.
Nigdy nie instalowaæ ju¿ u¿ywanych przewodów.