Indesit iwc6083 Washer User Manual


 
63
RO
65 - 100 cm
Conectarea furtunului de golire
Conectaþi furtunul de
golire - fãrã a-l îndoi - la
canalizare sau la
racordul de golire
prevãzut pe perete, la o
înãlþime de 65 - 100 cm
de sol;
Sprijiniþi-l de marginea
cãzii sau chiuvetei ºi
racordaþi ºina de ghidare
din dotare la robinet (a
se vedea figura).
Capãtul liber al
furtunului de golire nu
trebuie sã rãmânã
cufundat în apã.
Nu se recomandã folosirea furtunurilor
prelungitoare; dacã este indispensabil, acestea
trebuie sã aibã acelaºi diametru ca ºi furtunul
original ºi nu trebuie sã depãºeascã 150 cm
lungime.
Racordarea electricã
Înainte de a introduce stecherul în prizã, asiguraþi-vã ca:
priza sã fie cu împãmântare ºi conform
prevederilor legale;
priza sã poatã suporta sarcina maximã de putere
a maºinii, indicatã în tabelul Date Tehnice
(a se vedea alãturi);
tensiunea de alimentare sã fie cuprinsã în valorile
indicate în tabelul Date Tehnice (a se vedea
alãturi);
priza sã fie compatibilã cu stecherul maºinii de
spãlat. În caz contrar înlocuiþi stecherul.
Maºina de spãlat nu trebuie instalatã afarã, nici
chiar în cazul în care spaþiul este adãpostit,
deoarece este foarte periculoasã expunerea maºinii
la ploi ºi furtuni.
Dupã instalarea maºinii de spãlat, priza de curent
trebuie sã fie uºor accesibilã.
Nu folosiþi prelungitoare ºi prize multiple.
Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat.
Cablul de alimentare trebuie sã fie înlocuit doar de
tehnicieni autorizaþi ai centrului de service ce apare
scris pe certificatul de garantie emis de producator.
Atenþie! Producãtorul îºi declinã orice
responsabilitate în cazul în care aceste norme nu se
respectã.
Primul ciclu de spãlare
Dupã instalare, înainte de folosire, efectuaþi un ciclu
de spãlare cu detergent ºi fãrã rufe, selectând
programul 3.
Date tehnice
Model
IWC 6083
Dimensiuni
lãrgime: 59,5 cm
înãlþime: 85 cm
profunzime: 52,5 cm
Capacitate
de la 1 la 6 kg
Legãturi electrice
vezi eticheta cu caracteristicile tehnice,
aplicatã pe maºinã
Legãturi hidrice
presiune maximã: 1 MPa (10 bari)
presiune minimã: 0,05 MPa (0,5 bari)
capacitatea cuvei: 46 litri
Turaþia de
centrifugare
pânã la 800 de rotaþii pe minut
Programe de control
în baza normei
EN 60456
programul 2; temperatura 60°
C;
efectuatã cu 6 kg de rufe.
Acest aparat este conform cu
urmãtoarele Directive Comunitare:
- 89/336/CEE din data de 03/05/89
(Compatibilitate Electromagneticã) ºi
modificãri succesive
- 2002/96/CE
- 2006/95/CE (Tensiuni Joase)
Zgomot
(dB(A) re 1 pW)
Spãlare: 66
Turaþie de centrifugare: 73