Indesit iwc6083 Washer User Manual


 
"'
PL
Polski
Spis treci
Instalacja, 50-51
Rozpakowanie i wypoziomowanie
Pod³¹czenia hydrauliczne i elektryczne
Pierwszy cykl prania
Dane techniczne
Opis pralki i uruchamianie programu, 52-53
Panel sterowania
Kontrolki
Uruchamianie programu
Programy, 54
Tabela programów
Personalizacja, 55
Ustawianie temperatury
Ustawianie wirowania
Funkcje
rodki pior¹ce i bielizna, 56
Szufladka na rodki pior¹ce
Cykl wybielania
Przygotowanie bielizny
Tkaniny wymagaj¹ce szczególnego traktowania
System równowa¿enia ³adunku
Zalecenia i rodki ostro¿noci, 57
Ogólne zasady bezpieczeñstwa
Utylizacja
Rêczne otwieranie okr¹g³ych drzwiczek
Utrzymanie i konserwacja, 58
Od³¹czenie wody i pr¹du elektrycznego
Czyszczenie pralki
Czyszczenie szufladki na rodki pior¹ce
Konserwacja okr¹g³ych drzwiczek i bêbna
Czyszczenie pompy
Kontrola przewodu doprowadzaj¹cego wodê
Nieprawid³owoci w dzia³aniu i sposoby
ich usuwania, 59
Serwis Techniczny, 60
PL
IWC 6083
Instrukcja obs³ugi
PRALKA