Indesit iwc6083 Washer User Manual


 
#
PL
65 - 100 cm
Pod³¹czenie przewodu odp³ywowego
Pod³¹czyæ przewód
odp³ywowy, nie zginaj¹c
go, do rury ciekowej lub
do otworu odp³ywowego w
cianie, które powinny
znajdowaæ siê na
wysokoci od 65 do 100
cm od pod³ogi;
ewentualnie oprzeæ go na
brzegu zlewu lub wanny,
przymocowuj¹c do kranu
prowadnik, znajduj¹cy siê
w wyposa¿eniu (patrz
rysunek). Wolny koniec
przewodu odp³ywowego
nie powinien byæ
zanurzony w wodzie.
Odradza siê stosowanie przewodów przed³u¿aj¹cych;
jeli to konieczne, przewód przed³u¿aj¹cy powinien
mieæ tak¹ sam¹ rednicê jak oryginalny, a jego d³ugoæ
nie mo¿e przekraczaæ 150 cm.
Pod³¹czenie elektryczne
Przed w³o¿eniem wtyczki do gniazdka elektrycznego
nale¿y siê upewniæ, czy:
gniazdko posiada uziemienie i jest zgodne z
obowi¹zuj¹cymi przepisami;
gniazdko jest w stanie wytrzymaæ maksymalne
obci¹¿enie mocy maszyny, wskazane w tabeli
Danych technicznych (patrz obok);
napiêcie zasilania mieci siê w wartociach
wskazanych w tabeli Danych technicznych
(patrz obok);
gniazdko pasuje do wtyczki pralki. W przeciwnym
razie nale¿y wymieniæ gniazdko lub wtyczkê.
Nie nale¿y instalowaæ pralki na otwartym powietrzu,
nawet w os³oniêtym miejscu, gdy¿ wystawienie
urz¹dzenia na dzia³anie deszczu i burz jest bardzo
niebezpieczne.
Po zainstalowaniu pralki gniazdko elektryczne
powinno byæ ³atwo dostêpne.
Nie u¿ywaæ przed³u¿aczy ani rozga³êników.
Przewód nie powinien byæ pozginany ani
przygnieciony.
Przewód zasilania elektrycznego mo¿e byæ
wymieniany wy³¹cznie przez autoryzowanych
techników.
Uwaga! Producent nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoci
w przypadku nieprzestrzegania powy¿szych zasad.
Pierwszy cykl prania
Po zainstalowaniu pralki, przed przyst¹pieniem do jej
u¿ytkowania, nale¿y wykonaæ jeden cykl prania ze
rodkiem pior¹cym, ale bez wsadu, nastawiaj¹c
program 3.
Dane techniczne
Model
IWC 6083
Wymiary
szerokoæ cm 59,5
wysokoæ cm 85
g³êbokoæ cm 52,5
Pojemnoæ
od 1 do 6 kg
Dane pr¹du
elektrycznego
dane techniczne umieszczone s¹ na
tabliczce na maszynie
Dane sieci
wodoci¹gowej
Maksymalne cinienie 1 MPa (10 barów)
cinienie minimalne 0,05 MPa (0,5 barów)
pojemnoæ bêbna 46 litrów
Szybkoæ wirowania
do 800 obrotów na minutê
Programy kontrolne
zgodnie z przepisami
EN 60456
program 2; temperatura 60°C;
wykonane przy 6 kg za³adowanej
bielizny.
Urz¹dzenie to zosta³o wyprodukowane
zgodnie z nastêpuj¹cymi przepisami EWG:
- 89/336/CEE z dn. 03/05/89
(o Kompatybilnoci Elektromagnetycznej)
wraz z kolejnymi zmianami
- 2006/95/CE (o Niskim Napiêciu)
- 2002/96/CE