Indesit iwc6083 Washer User Manual


 
65
RO
Indicatoare luminoase
Ledurile furnizeazã informaþii importante.
Iatã ce indicã:
Pornire întârziatã
Dacã a fost activatã funcþia Pornire întârziatã (a se
vedea Personalizare), dupã activarea programului, se
va aprinde intermitent ledul corespunzãtor
întârzieriiselectate:
Cu trecerea timpului, se va vizualiza întârzierea
restantã, prin aprinderea intermitentã a ledului
respectiv.
Dupã trecerea intervalului de întârziere programat, va
începe programul.
Indicatoare de fazã
Dupã alegerea ºi activarea ciclului dorit, indicatoarele
luminoase se vor aprinde unul dupã altul, ceea ce vã
indicã starea de avansare a programului:
Tastele de funcþii ºi ledurile corespunzãtoare
Alegerea unei funcþii implicã aprinderea ledului
corespunzãtor.
Dacã funcþia selectatã nu este compatibilã cu
programul ales, ledul corespunzãtor se va aprinde
intermitent iar funcþia nu se va activa.
Dacã funcþia aleasã nu este compatibilã cu o funcþie
selectatã anterior, indicatorul care corespunde
primei funcþii va emite un semnal intermitent iar
indicatorul celei de a doua se va aprinde: acest lucru
înseamnã cã se va activa numai a doua funcþie
(ultima aleasã).
Indicator uºã blocatã:
Aprinderea ledului indicã faptul cã hubloul s-a
blocat, pentru a împiedica deschiderea sa; pentru a
putea deschide hubloul, aºteptaþi aproximativ 3
minute, pânã la stingerea ledului. Pentru a deschide
hubloul în timpul executãrii unui ciclu, apãsaþi tasta
PORNIRE/PAUZÃ; dacã ledul UªÃ BLOCATà este
stins, atunci puteþi deschide hubloul.
N.B.: dacã funcþia Pornire întârziatã este activã,
uºa nu se poate deschide; pentru a o deschide,
apãsaþi tasta START/PAUZÃ pentru a întrerupe
momentan programarea.
Semnalul intermitent rapid al indicatorului
corespunzator "fazelor de spalare" si cel
corespunzator avertizarii de UªÃ BLOCATÃ
semnaleaza o deficienta de functionare (a se vedea
Anomalii ºi remedii).
Activarea unui program
1.Porniþi maºina de spãlat apãsând pe tasta PORNIRE/OPRIRE. Toate indicatoarele se aprind câteva secunde,
apoi se sting; indicatorul START/PAUZÃ se va aprinde intermitent.
2. Introduceþi rufele ºi închideþi uºa.
3. Selectaþi programul dorit cu ajutorul selectorului de PROGRAME.
4. Reglaþi temperatura de spãlare (a se vedea Personalizare).
5. Reglaþi viteza de centrifugare (a se vedea Personalizare).
6. Adãugaþi detergentul ºi aditivii (a se vedea Detergenþi ºi rufe).
7. Alegeþi funcþiile dorite.
8. Activaþi programul apãsând tasta START/PAUZÃ; indicatorul luminos se va aprinde (culoare verde).
Pentru a anula un ciclu selectat, apãsaþi tasta START/PAUZÃ pentru a întrerupe momentan ciclul ºi alegeþi un
nou program.
9. La încheierea programului, indicatorul luminos
se va aprinde. Dupã stingerea ledului corespunzãtor avertizãrii
de UªÃ BLOCATA
, este posibilã deschiderea hubloului. Scoateþi rufele ºi lãsaþi uºa întredeschisã pentru a se
putea usca cuva si tamburul. Opriti maºina de spãlat apãsând pe tasta PORNIRE/OPRIRE.
Spãlare
Clãtire
Centrifugã
Golire
Sfârºit Spãlare