Indesit iwc6083 Washer User Manual


 
#
PL
Instalacja
Nale¿y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹¿eczkê, aby móc z
niej skorzystaæ w ka¿dej chwili. W przypadku
sprzeda¿y, odst¹pienia lub przeniesienia pralki w inne
miejsce nale¿y zadbaæ o przekazanie instrukcji wraz z
maszyn¹, aby nowy w³aciciel móg³ zapoznaæ siê z
dzia³aniem urz¹dzenia i z dotycz¹cymi go
ostrze¿eniami.
Nale¿y uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi:
zawiera ona wa¿ne informacje dotycz¹ce instalacji oraz
w³aciwego i bezpiecznego u¿ytkowania pralki.
Rozpakowanie i wypoziomowanie
Rozpakowanie
1. Rozpakowaæ pralkê.
2. Sprawdziæ, czy nie dozna³a ona uszkodzeñ w czasie
transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeñ nie
pod³¹czaæ jej i skontaktowaæ siê ze sprzedawc¹.
3. Odkrêciæ 3ruby
zabezpieczaj¹ce
maszynê na czas
transportu oraz zdj¹æ
gumowy element z
podk³adk¹, znajduj¹cy siê
w tylnej czêci pralki
(patrz rysunek).
4. Zatkaæ otwory przy pomocy plastikowych zalepek,
znajduj¹cych siê w wyposa¿eniu maszyny.
5. Zachowaæ wszystkie czêci: w razie koniecznoci
przewiezienia pralki w inne miejsce, powinny one
zostaæ ponownie zamontowane.
Czêci opakowania nie s¹ zabawkami dla dzieci.
Poziomowanie
1. Ustawiæ pralkê na p³askiej i twardej pod³odze, nie
opieraj¹c jej o ciany, meble itp.
2. Jeli pod³oga nie jest
idealnie pozioma, nale¿y
skompensowaæ
nierównoci, odkrêcaj¹c
lub dokrêcaj¹c przednie
nó¿ki (patrz rysunek); k¹t
nachylenia, zmierzony na
górnym blacie pralki nie
powinien przekraczaæ 2°.
Staranne wypoziomowanie pralki zapewnia jej
stabilnoæ i zapobiega wibracjom, ha³asowi oraz
przesuwaniu siê maszyny w czasie pracy. W razie
ustawienia na dywanie lub wyk³adzinie dywanowej
nale¿y tak wyregulowaæ nó¿ki, aby pod pralk¹
pozostawa³a wolna przestrzeñ niezbêdna dla
wentylacji.
Pod³¹czenia hydrauliczne i elektryczne
Pod³¹czenie przewodu doprowadzaj¹cego wodê
1. Podùàczyã przewód
zasilajàcy poprzez
przykræcenie do zaworu
wody zimnej z koñcówkà
gwintowanà ¾ gas (patrz
rysunek).
Przed pod³¹czeniem
spuszczaæ wodê do
momentu, a¿ stanie siê
ona ca³kowicie
przezroczysta.
2. Pod³¹czyæ do maszyny
przewód doprowadzaj¹cy
wodê, przykrêcaj¹c go do
odpowiedniego otworu
dop³ywowego,
znajduj¹cego siê w tylnej
czêci pralki, z prawej
strony u góry
(patrz rysunek).
3. Zwróciæ uwagê, aby na przewodzie nie by³o zagiêæ
ani zwê¿eñ.
Cinienie wody w kurku powinno mieciæ siê w
przedziale podanym w tabeli Danych technicznych
(patrz strona obok).
Jeli d³ugoæ przewodu doprowadzaj¹cego wodê jest
niewystarczaj¹ca, nale¿y zwróciæ siê do
specjalistycznego sklepu lub do autoryzowanego
technika.
Nigdy nie instalowaæ ju¿ u¿ywanych przewodów.
Stosowaæ przewody znajduj¹ce siê w wyposa¿eniu
maszyny.