Indesit iwc6083 Washer User Manual


 
#
PL
Szufladka na rodki pior¹ce: do dozowania
rodków pior¹cych i dodatków (patrz rodki pior¹ce
i bielizna).
Przycisk W£¥CZANIA/WY£¥CZANIA: do w³¹czania
i wy³¹czania pralki.
Pokrêt³o PROGRAMÓW: do ustawiania programów.
W czasie trwania programu pokrêt³o pozostaje
nieruchome.
Przyciski z kontrolkami FUNKCJI: do wyboru
dostêpnych funkcji. Kontrolka wybranej funkcji
pozostaje zawiecona.
Pokrêt³o WIROWANIA: do nastawienia lub
wy³¹czenia wirowania (patrz Personalizacja).
Pokrêt³o TEMPERATURY: do regulacji temperatury
prania lub do nastawienia prania w zimnej wodzie
(patrz Personalizacja).
Kontrolki STANU ZAAWANSOWANIA CYKLU/
TIMER OPÓNIENIA: umo¿liwiaj¹ kontrolê stanu
zaawansowania programu prania.
Zapalona kontrolka wskazuje bie¿¹c¹ fazê.
Jeli nastawiona zosta³a funkcja Timer opónienia,
kontrolki wska¿¹ czas pozostaj¹cy do uruchomienia
siê programu (patrz strona obok).
Kontrolka BLOKADY OKR¥G£YCH DRZWICZEK:
pozwala sprawdziæ czy mo¿liwe jest otwarcie
okr¹g³ych drzwiczek (patrz strona obok).
Przycisk z kontrolk¹ START/PAUZA: do
uruchamiania programów lub ich chwilowego
przerywania.
N.B.: aby przerwaæ wykonywane pranie, nale¿y
nacisn¹æ ten przycisk, jego kontrolka zacznie
pulsowaæ na pomarañczowo, natomiast kontrolka
bie¿¹cej fazy bêdzie wieciæ ci¹g³ym wiat³em.
Jeli kontrolka BLOKADY OKR¥G£YCH
DRZWICZEK
jest wy³¹czona, mo¿na otworzyæ
drzwiczki pralki.
W celu ponownego uruchomienia prania od
momentu, w którym zosta³o ono przerwane, nale¿y
ponownie nacisn¹æ ten przycisk.
Opis pralki i
uruchamianie programu
Kontrolki
STANU ZAAWANSOWANIA
CYKLU/TIMER OPÓNIENIA
Kontrolka
BLOKADY OKR¥G£YCH
DRZWICZEK
Przycisk z
kontrolk¹
START/PAUZA
Panel sterowania
Szufladka na rodki pior¹ce
Pokrêt³o
PROGRAMÓW
Przycisk
W£¥CZANIA/
WY£¥CZANIA
Pokrêt³o
TEMPERATURY
Pokrêt³o
WIROWANIA
Przyciski z
kontrolkami
FUNKCJI