Indesit iwc6083 Washer User Manual


 
##
PL
Ustawianie temperatury
Obracaj¹c pokrêt³em TEMPERATURA ustawia siê temperaturê prania (patrz Tabela programów).
Temperaturê mo¿na zmniejszaæ, a¿ do prania w zimnej wodzie
.
Pralka automatycznie uniemo¿liwi ustawienie temperatury wy¿szej od maksymalnej temperatury przewidzianej
dla danego programu.
Ustawianie wirowania
Obracaj¹c pokrêt³em WIROWANIE ustawia siê prêdkoæ wirowania dla wybranego programu.
Maksymalne prêdkoci przewidziane dla poszczególnych programów s¹ nastêpuj¹ce:
Programy Prêdkoæ maksymalna
Bawe³na 800 obrotów na minutê
Tkaniny syntetyczne 800 obrotów na minutê
We³na 600 obrotów na minutê
Jedwab tylko odprowadzenie wody
Prêdkoæ wirowania mo¿e zostaæ zmniejszona, mo¿na te¿ ca³kowicie wy³¹czyæ wirowanie, wybieraj¹c symbol
.
Pralka automatycznie uniemo¿liwi wykonanie wirowania z prêdkoci¹ wiêksz¹ ni¿ maksymalna prêdkoæ
wirowania przewidziana dla danego programu.
Funkcje
Ró¿ne funkcje, w jakie wyposa¿ona jest pralka, pozwalaj¹ na uzyskanie oczekiwanej czystoci i bieli prania.
Aby w³¹czyæ poszczególne funkcje, nale¿y:
1. nacisn¹æ przycisk odpowiadaj¹cy ¿¹danej funkcji;
2. zapalenie siê jego kontrolki sygnalizuje, ¿e funkcja jest w³¹czona.
Uwaga: Szybkie pulsowanie kontrolki wskazuje, ¿e danej funkcji nie mo¿na ustawiæ dla wybranego programu.
W przypadku wyboru tej opcji ruchy bêbna, temperatura i woda s¹ dostosowywane do niedu¿ego wsadu tkanin
bawe³nianych i syntetycznych, o niewielkim stopniu zabrudzenia (patrz Tabela programów).
mo¿esz
praæ szybciej, oszczêdzaj¹c wodê i energiê. Zaleca siê stosowaæ p³ynny rodek do prania, dostosowuj¹c jego
iloæ do iloci wsadu.
Funkcji tej nie mo¿na w³¹czyæ w programach 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, , , .
Odplamianie
Cykl wybielania pomocny przy usuwaniu wytrzyma³ych plam. Nale¿y pamiêtaæ o dodaniu wybielacza do
dodatkowego pojemnika 4 (patrz Cykl wybielania).
Funkcji tej nie mo¿na w³¹czyæ w programach 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, , .
P³ukanie dodatkowe
Wybieraj¹c tê opcjê zwiêksza siê skutecznoæ p³ukania i zapewnia siê optymalne usuniêcie rodka pior¹cego.
Jest to przydatne w przypadku, gdy skóra jest szczególnie wra¿liwa na rodki pior¹ce.
Funkcji tej nie mo¿na w³¹czyæ w programach 9, , .
Timer opónienia
Opónia uruchomienie urz¹dzenia a¿ do 12 godzin.
Nale¿y kilkakrotnie nacisn¹æ przycisk, a¿ do zawiecenia siê kontrolki odpowiadaj¹cej ¿¹danemu opónieniu.
Po pi¹tym naciniêciu przycisku funkcja wy³¹cza siê.
N.B.: po naciniêciu przycisku START/PAUZA mo¿na zmieniæ wartoæ opónienia tylko na mniejsz¹, a¿ do
uruchomienia ustawionego programu.
Jest aktywny ze wszystkimi programami.
Personalizacja