Indesit iwc6083 Washer User Manual


 
62
RO
Instalare
Este important sã pãstraþi acest manual pentru a-l
putea consulta în orice moment. În caz de vânzare,
de cesiune sau de schimbare a locuinþei, acesta
trebuie sã rãmânã împreunã cu maºina de spãlat
pentru a informa noul proprietar cu privire la
funcþionare ºi la respectivele avertismente.
Citiþi cu atenþie instrucþiunile: veþi gãsi informaþii
importante cu privire la instalare, la folosire ºi la
siguranþã.
Despachetare ºi punere la nivel
Despachetare
1. Scoaterea din ambalaj a maºinii de spãlat.
2. Controlaþi ca maºina de spãlat sã nu fi fost
deterioratã în timpul transportului. Dacã este
deterioratã nu o conectaþi ºi luaþi legãtura cu
vânzãtorul.
3. Scoateþi cele !
ºuruburi de protecþie
pentru transport ºi
cauciucul cu respectivul
distanþier, situate în
partea posterioarã
(a se vedea figura).
4. Închideþi orificiile cu dopurile din plastic aflate în
dotare.
5. Pãstraþi toate piesele: pentru cazul în care
maºina de spãlat va trebui sã fie transportatã,
piesele vor trebui montante din nou.
Ambalajele nu sunt jucãrii pentru copii!
Punere la nivel
1. Instalaþi maºina de spãlat pe o suprafaþã planã ºi
rigidã, fãrã a o sprijini de ziduri, mobilã sau altceva.
2. Dacã podeaua nu este
perfect orizontalã,
compensaþi
neregularitãþile
deºurubând sau
înºurubând picioruºele
anterioare (a se vedea
figura); unghiul de
înclinare, mãsurat pe
planul de lucru, nu trebuie
sã depãºeascã 2°.
O nivelare precisã conferã stabilitate maºinii ºi evitã
vibraþii, zgomote ºi deplasãri pe timpul funcþionãrii.
În cazul mochetelor sau a unui covor, reglaþi
picioruºele astfel încât sã menþineþi sub maºina de
spãlat un spaþiu suficient pentru ventilare.
Racorduri hidraulice ºi electrice
Racordarea furtunului de alimentare cu apã
1. Conectaþi tubul de
alimentare, înºurubându-l
la un robinet de apã rece
cu gura filetatã de 3/4
gaz (a se vedea figura).
Înainte de conectare,
lãsaþi apa sã curgã pânã
când nu a devine
limpede.
2. Conectaþi tubul de
alimentare la maºina de
spãlat, înºurubându-l la
sursa de apã respectivã,
amplasatã în partea
posterioarã, sus în
dreapta (a se vedea
figura).
3. Fiþi atenþi ca furtunul sã nu fie nici pliat nici îndoit.
Presiunea apei de la robinet trebuie sã fie cuprinsã
în valorile din tabelul Date tehnice (a se vedea
pagina alãturatã).
Dacã lungimea furtunului de alimentare nu este
suficientã, adresaþi-vã unui magazin specializat sau
unui instalator autorizat.
Nu folosiþi niciodatã tuburi folosite deja.
Utilizaþi tuburile furnizate împreunã cu maºina.