Indesit iwc6083 Washer User Manual


 
#'
PL
Nieprawid³owoci w dzia³aniu
i sposoby ich usuwania
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e pralka nie dzia³a. Przed wezwaniem Serwisu Technicznego (patrz Serwis Techniczny)
nale¿y sprawdziæ, czy problemu nie da siê ³atwo rozwi¹zaæ przy pomocy poni¿szego wykazu.
Nieprawid³owoci w dzia³aniu:
Pralka nie w³¹cza siê.
Cykl prania nie rozpoczyna siê.
Pralka nie pobiera wody (szybko
pulsuje kontrolka pierwszej fazy
prania).
Pralka ca³y czas pobiera i
odprowadza wodê.
Pralka nie odprowadza wody i nie
odwirowuje prania.
Pralka mocno wibruje w fazie
wirowania.
Z pralki wycieka woda.
Kontrolki faz prania oraz
BLOKADY OKR¥G£YCH
DRZWICZEK szybko pulsuj¹.
Tworzy siê zbyt du¿a iloæ piany.
Mo¿liwe przyczyny / Rozwi¹zania:
Wtyczka nie jest w³¹czona do gniazdka lub jest wsuniêta za s³abo, tak ¿e
nie ma styku.
W domu nast¹pi³a przerwa w dostawie pr¹du.
Drzwiczki pralki nie s¹ dobrze zamkniête.
Nie zosta³ wciniêty przycisk W£¥CZANIA/WY£¥CZANIA.
Nie zosta³ wciniêty przycisk START/PAUZA.
Kurek dop³ywu wody jest zamkniêty.
Zosta³o nastawione opónienie startu (patrz Personalizacja).
Przewód doprowadzaj¹cy wodê nie jest pod³¹czony do kurka.
Przewód jest zgiêty.
Kurek dop³ywu wody jest zamkniêty.
W domu nast¹pi³a przerwa w dostawie wody.
Cinienie wody nie jest wystarczaj¹ce.
Nie zosta³ wciniêty przycisk START/PAUZA.
Przewód odp³ywowy nie zosta³ zainstalowany na wysokoci miêdzy 65 a
100 cm od pod³ogi (patrz Instalacja).
Koñcówka przewodu odp³ywowego jest zanurzona w wodzie (patrz
Instalacja).
Otwór odp³ywowy w cianie nie posiada odpowietrznika.
Jeli po sprawdzeniu tych mo¿liwoci problem nie zostanie rozwi¹zany,
nale¿y zamkn¹æ kurek dop³ywu wody, wy³¹czyæ pralkê i wezwaæ Serwis
Techniczny. Jeli mieszkanie znajduje siê na najwy¿szych piêtrach
budynku, mo¿e wyst¹piæ efekt syfonu, w wyniku którego pralka ca³y czas
pobiera i odprowadza wodê. W celu wyeliminowania tej niedogodnoci
nale¿y zakupiæ specjalny zawór, zapobiegaj¹cy powstawaniu efektu syfonu.
Program nie przewiduje odprowadzania wody: w przypadku niektórych
programów nale¿y uruchomiæ je rêcznie.
W³¹czona jest funkcja Program przeciw gnieceniu tkanin: aby zakoñczyæ
program, nale¿y nacisn¹æ przycisk START/PAUZA (Personalizacja).
Przewód odp³ywowy jest zgiêty (patrz Instalacja).
Instalacja odp³ywowa jest zatkana.
Podczas instalacji pralki bêben nie zosta³ prawid³owo odblokowany (patrz
Instalacja).
Pralka nie jest w³aciwie wypoziomowana (patrz Instalacja).
Pralka, zainstalowana pomiêdzy meblami a cian¹, ma za ma³o miejsca
(patrz Instalacja).
Przewód doprowadzaj¹cy wodê nie jest dobrze przykrêcony (patrz Instalacja).
Szufladka na rodki pior¹ce jest zatkana (w celu jej oczyszczenia patrz
Utrzymanie i konserwacja).
Przewód odp³ywowy nie jest dobrze zamocowany(patrz Instalacja).
Wy³¹czyæ maszynê i wyj¹æ wtyczkê z gniazdka, odczekaæ oko³o 1
minuty, nastêpnie w³¹czyæ j¹ ponownie.
Jeli problem nie ustêpuje, nale¿y wezwaæ Serwis Techniczny.
rodek pior¹cy nie jest odpowiedni do pralek automatycznych (na
opakowaniu musi byæ umieszczony napis: do pralek, do prania
rêcznego i w pralce lub podobny).
U¿yto za du¿o rodka pior¹cego.