Indesit iwc6083 Washer User Manual


 
#!
PL
Kontrolki
Kontrolki dostarczaj¹ wa¿nych informacji.
Oto co sygnalizuj¹:
Timer opónienia
Jeli zosta³a w³¹czona funkcja Timer opónienia
(patrz Personalizacja), po uruchomieniu programu
zacznie pulsowaæ kontrolka wybranegoopónienia:
Stopniowo wskazywany bêdzie, poprzez pulsowanie
odpowiedniej kontrolki, czas pozostaj¹cy do
rozpoczêcia cyklu prania.
Po up³ywie wybranego czasu opónienia rozpocznie
siê ustawiony program.
Kontrolki bie¿¹cej fazy prania:
Po wybraniu i uruchomieniu ¿¹danego cyklu prania
kontrolki bêd¹ siê kolejno zapalaæ, wskazuj¹c stan
zaawansowania programu:
Przyciski funkcyjne i ich kontrolki
Po dokonaniu wyboru funkcji jej kontrolka zawieci siê.
W przypadku wyboru funkcji niezgodnej z ustawionym
programem jej kontrolka zacznie pulsowaæ i funkcja nie
w³¹czy siê.
Jeli wybrana funkcja nie jest zgodna z inn¹, ustawion¹
uprzednio, kontrolka odpowiadaj¹ca pierwszej funkcji
bêdzie pulsowa³a i uruchomiona zostanie jedynie druga
funkcja a kontrolka uruchomionej funkcji zawieci siê.
Kontrolka blokady okr¹g³ych drzwiczek
W³¹czona kontrolka wskazuje, ¿e drzwiczki zosta³y
zablokowane w celu uniemo¿liwienia ich otwarcia; aby
mo¿na by³o otworzyæ drzwiczki, kontrolka musi byæ
wy³¹czona; (odczekaæ oko³o 3 minuty). Aby otworzyæ
drzwiczki w trakcie wykonywania cyklu nale¿y
nacisn¹æ przycisk START/PAUZA; jeli kontrolka
BLOKADY OKR¥G£YCH DRZWICZEK jest wy³¹czona,
mo¿na otworzyæ drzwiczki.
N.B.: jeli funkcja Timer opónienia jest w³¹czona, nie
mo¿na otworzyæ okr¹g³ych drzwiczek, w celu ich otwarcia
konieczne jest chwilowe zatrzymanie urz¹dzenia poprzez
naciniêcie przycisku START/PAUZA.
Szybkie pulsowanie kontrolek faz prania oraz
kontrolki BLOKADY OKR¥G£YCH DRZWICZEK
sygnalizuje wyst¹pienie nieprawid³owoci (patrz
Nieprawid³owoci w dzia³aniu i sposoby ich usuwania).
Uruchamianie programu
1. W³¹czyæ pralkê, naciskaj¹c przycisk W£¥CZANIE / WY£¥CZANIE . Wszystkie kontrolki zapal¹ siê na kilka
sekund, nastêpnie wy³¹cz¹ siê i zacznie pulsowaæ kontrolka START/PAUZA.
2. Za³adowaæ bieliznê i zamkn¹æ drzwiczki pralki.
3. Ustawiæ ¿¹dany program przy pomocy pokrêt³a PROGRAMÓW.
4. Ustawiæ temperaturê prania (patrz Personalizacja).
5. Ustawiæ szybkoæ wirowania (patrz Personalizacja).
6. Wsypaæ rodek pior¹cy i dodatki (patrz rodki pior¹ce i bielizna).
7. Wybraæ ¿¹dane funkcje.
8. Uruchomiæ program naciskaj¹c przycisk START/PAUZA, kontrolka programu bêdzie wieciæ ci¹g³ym wiat³em w
kolorze zielonym. Aby anulowaæ ustawiony cykl, nale¿y chwilowo zatrzymaæ urz¹dzenie, naciskaj¹c przycisk
START/PAUZA, i wybraæ nowy cykl.
9. Po zakoñczeniu programu zapali siê kontrolka
. Po zganiêciu kontrolki BLOKADY OKR¥G£YCH DRZWICZEK
mo¿na otworzyæ drzwiczki. Wyj¹æ bieliznê i pozostawiæ drzwiczki pralki uchylone, aby bêben móg³ wyschn¹æ.
Wy³¹czyæ pralkê, naciskaj¹c przycisk W£¥CZANIE/WY£¥CZANIE.
Pranie
P³ukanie
Wirowanie
Wydalanie wody
Koniec prania