Indesit iwc6083 Washer User Manual


 
70
RO
Întreþinere ºi curãþare
Întreruperea alimentãrii cu apã ºi
curent electric
Închideþi robinetul de apã dupã fiecare spãlare.
Se limiteazã astfel uzura instalaþiei hidraulice a
maºinii de spãlat ºi se eliminã pericolul
scurgerilor.
Scoateþi stecherul din priza de curent atunci
când curãþaþi maºina de spãlat ºi când se
efectueazã lucrãri de întreþinere.
Curãþarea maºinii de spãlat
Partea externã ºi pãrþile din cauciuc pot fi curãþate
cu o lavetã înmuiatã în apã cãlduþã ºi sãpun. Nu
folosiþi solvenþi sau substanþe abrazive.
Curãþarea compartimentului pentru
detergent
Trageti afara
compatimentul
ridicându-l si tragându-l
spre exterior (a se
vedea figura).
Spãlaþi-l sub un jet de
apã; aceastã operaþie
trebuie efectuatã cât
mai des posibil.
Îngrijirea uºii ºi a tamburului
Lãsaþi mereu uºa întredeschisã pentru a evita
formarea de mirosuri neplãcute.
Curãþarea pompei
Maºina de spãlat este dotatã cu o pompã de
autocurãþare care nu are nevoie de întreþinere. Se
poate întâmpla însã ca unele obiecte mici (monede,
nasturi) sã cadã în anticamera care protejeazã
pompa, situatã în partea inferioarã a acesteia.
Verificaþi ca ciclul de spãlare sã fie încheiat ºi
scoateþi stecherul din prizã.
Pentru a avea acces la anticamerã:
1. scoateþi panoul de
acoperire din partea din
faþã a maºinii de spãlat
folosind o ºurubelniþã
(a se vedea figura);
2. deºurubaþi capacul
rotindu-l în sens invers
acelor de ceasornic (a
se vedea figura). Este
normal sã iasã puþinã
apã;
3. curãþaþi cu grijã interiorul;
4. înºurubaþi la loc capacul;
5. montaþi din nou panoul verificând, înainte de a-l
împinge spre maºinã, de a fi introdus cârligele în
orificiile respective.
Controlarea furtunului de alimentare cu apã
Controlaþi tubul de alimentare cel puþin o datã pe an.
Dacã prezintã crãpãturi sau fisuri trebuie înlocuit: pe
parcursul spãlãrilor, presiunea puternicã ar putea
provoca crãpãturi neaºteptate.
Nu folosiþi niciodatã tuburi folosite deja.