Indesit iwsc51051 Washer User Manual


 
SK
59
Poruchy a spôsob ich
odstránenia
Môže sa stať, že práčka nebude fungovať. Skôr, ako zatelefonujete na Servisnú službu viď „Servisná služba“) skontrolu-
jte, či sa nejedná o problém ľahko odstrániteľný pomocou nasledujúceho zoznamu.
Poruchy:
Pračku nie je možné zapnúť.
Nedochádza k zahájeniu pracieho
cyklu.
Pračka nenapúšťa vodu (rýchle bliká
kontrolka prvej fázy prania).
Práčka nepretržite napúšťa
a odčerpáva vodu.
Práčka neodčerpáva vodu alebo
neodstreďuje.
Práčka vo fáze odstreďovania veľmi
vibruje.
Z práčky uniká voda.
Kotrolky „voliteľné funkcie“ a kon-
trolka „start/pause“ blikajú a jedna
z kontroliek „prebiehajúca fáza“ a
„ZABLOKOVANIA DVIEROK“ sa roz-
svieti stálym svetlom.
Dochádza k tvorbe nadmerného
množstva peny.
Možné príčiny / Spôsob ich odstránenia:
• Zástrčka nie je zasunutá v elektrickej zásuvke, alebo nie je zasunutá
dostatočne, aby došlo k spojeniu kontaktov.
• V celom dome je vypnutý prúd.
• Nie sú riadne zatvorené dvierka.
• Nebolo stlačené tlačidlo ON/OFF.
• Nebolo stlačené tlačidlo START/PAUSE.
• Nebol otvorený kohútik prívodu vody.
• Bol nastavený oneskorený štart (viď „Užívateľské nastavenia“).
• Prítoková hadica nie je pripojená k vodovodnému kohútiku.
• Hadica je príliš ohnutá.
• Nebol otvorený kohútik prívodu vody.
• V celom dome je uzatvorený prívod vody.
• V rozvode vody nie je dostatočný tlak.
• Nebolo stlačené tlačidlo START/PAUSE.
• Vypúšťacia hadica sa nachádza mimo určeného rozmedzia od 65 do 100
cm nad zemou (viď „Inštalácia“).
• Koncová časť vypúšťacej hadice je ponorená vo vode (viď “Inštalácia”).
• Odpadové potrubie v stene nie je vybavené odvzdušňovacím otvorom.
Ak po týchto kontrolách nedôjde k odstráneniu problému, zatvorte vodovodný
kohútik, vypnite práčku a zavolajte Servisnú službu. V prípade, že sa byt na-
chádza na jednom z najvyšších poschodí je možné, že dochádza k sifónové-
mu efektu, následkom ktorého práčka nepretržite napúšťa a odčerpáva vodu.
Na odstránenie uvedeného efektu sú v predaji bežne dostupné špeciálne
„protisifónové“ ventily.
• Odčerpanie vody netvorí súčasť nastaveného programu: pri niektorých
programoch je potrebné aktivovať ho manuálne.
• Vypúšťacia hadica je ohnutá (viď „Inštalácia“).
• Odpadové potrubie je upchaté.
Počas inštalácie nebol bubon odistený predpísaným spôsobom (viď „Inštalácia“).
• Práčka nie je dokonale vyrovnaná do vodorovnej polohy (viď „Inštalácia“).
• Zariadenie je stlačené medzi nábytkom a stenou (viď „Inštalácia“).
• Prítoková hadica nie je správne zaskrutkovaná (viď „Inštalácia“).
• Dávkovač pracích prostriedkov je upchatý (spôsob jeho vyčistenia je uve-
dený v časti „Údržba a starostlivosť“).
• Vypúšťacia hadica nie je dobre pripevnená (viď „Inštalácia“).
• Vypnite zariadenie a vytiahnite zástrčku zo zásuvky, vyčkajte 1 minútu a
opätovne ho zapnite.
Ak porucha pretrváva, obráťte sa na Servisnú službu.
• Použitý prací prostriedok nie je vhodný na použitie v automatickej práčke
(musí obsahovať označenie „pre pranie v práčke“, „pre pranie v rukách
alebo v práčke“ alebo podobné označenie).
• Bolo použité jeho nadmerné množstvo.