Indesit iwsc51051 Washer User Manual


 
SK
55
Kontrolky
Kontrolký sú zdrojom dôležitých informácií.
Informujú o nasledujúcich skutočnostiach:
Oneskorený štart
Keď bola aktivovaná funkcia „Oneskoreného štartu“ (viď
„Užívateľské nastavenia“), po zahájení pracieho progra-
mu začne blikať príslušná kontrolka zvoleného onesko-
renia:
Priebežne bude zobrazovaný čas zostávajúci do štartu,
a zobrazovanie bude sprevádzané blikaním príslušnej
kontrolky:
Po uplynutí zvolenej doby oneskorenia dôjde k zahájeniu
nastaveného programu.
Kontrolky prebiehajúcej fázy
Po zvolení a zahájení požadovaného pracieho cyklu
dôjde k postupnému rozsvecovaniu kontroliek informu-
júcich o jeho postupe.
Funkčné tlačidlá a príslušné kontrolky
Po zvolení konkrétnej funkcie dôjde k rozsvieteniu
príslušnej kontrolky.
Keď zvolenú funkciu nie je možné zaradiť do nasta-
veného programu, príslušná kontrolka bude blikať, bude-
te počuť akustický signál a funkcia nebude aktivovaná.
V prípade, že zvolená funkcia nie je kompatibilná s inou
predtým zvolenou funkciou, kontrolka prvej voliteľnej
funkcie bude blikať a bude aktivovaná len druhá, pričom
kontrolka zvolenej funkcie sa rozsvieti stálym svetlom.
Kontrolka zablokovania dvierok
Rozsvietenie tejto kontrolky signalizuje, že dvierka sú
zaistené kvôli zamedzeniu ich náhodnému otvoreniu;
aby sa dvierka nepoškodili, pred ich otvorením je potreb-
né vyčkať, kým uvedená kontrolka nezhasne; (vyčkajte
približne 3 minúty). Na otvorenie dvierok v priebehu
pracieho cyklu stlačte tlačidlo START/PAUSE; keď bude
kontrolka ZAISTENÉ DVIERKA zhasnutá, bude možné
dvierka otvoriť.
Zahájenie pracieho programu
1. Zapnite práčku stlačením tlačidla ON/OFF. Všetky kontrolky sa rozsvietia na niekoľko sekúnd, potom zhasnú a bude
blikať kontrolka START/PAUSE.
2. Naplňte pračku a zatvorte dvierka.
3. Otočným ovládačom PROGRAMOV zvoľte požadovaný prací program.
4. Nastavte teplotu prania (viď „Užívateľské nastavenia“).
5. Nastavte rýchlosť odstreďovania (viď „Užívateľské nastavenia“).
6. slúži na dávkovanie pracieho prostriedku a prídavných prostriedkov (viď „Pracie prostriedky a prádlo“).
7. Zvoľte požadované funkcie.
8. Zahájte prací program stlačením tlačidla START/PAUSEa príslušná kontrolka zostane rozsvietená stálym svetlom ze-
lenej farby. Zrušenie nastaveného pracieho cyklu sa vykonáva prerušením činnosti zariadenia stlačením tlačidla START/
PAUSEa voľbou nového cyklu.
9. Po ukončení pracieho programu sa rozsvieti kontrolka . Po zhasnutí kontrolky ZABLOKOVANIA DVIEROK bude
možné dvierka otvoriť. Vytiahnite prádlo a nechajte dvierka pootvorené, aby bolo umožnené vysušenie bubna.
Zapnite práčku stlačením tlačidla ON/OFF.
Pranie
Plákanie
Odstreďovanie
Odčerpanie vody
Ukončenie prania