Indesit iwsc51051 Washer User Manual


 
CZ
17
Opatření a rady
! Pračka byla navržena a vyrobena v souladu s platnými
mezinárodními bezpečnostním předpisy. Tato upozornění
jsou uváděna z bezpečnostních důvodů a je třeba si je
pozorně přečíst.
Základní bezpečnostní pokyny
• Toto zařízení bylo navrženo výhradně pro použití v
domácnosti.
Toto zařízení mohou používat děti od 8
let a osoby se sníženými fyzickými, sen-
zorickými nebo duševními schopnostmi
nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi
a znalostmi, když se nacházejí pod
náležitým dohledem nebo když byly
náležitě vyškoleny ohledně bezpečného
použití zařízení a uvědomují si související
nebezpečí. Děti si nesmí hrát se zařízením.
Děti nesmí provádět operace údržby a
čištění bez dohledu.
• Nedotýkejte se zařízení bosí nebo v případě, že máte
mokré ruce či nohy.
• Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel, ale
uchopením za zástrčku.
• Neotvírejte dávkovač pracích prostředků během
činnosti zařízení.
• Nedotýkejte se odčerpávané vody, protože může mít
velmi vysokou teplotu.
• Nepokoušejte se o násilné otevření dvířek: mohlo
by dojít k poškození bezpečnostního uzávěru, který
zabraňuje náhodnému otevření.
• Při výskytu poruchy se v žádném případě nepokoušejte
o opravu vnitřních částí zařízení.
• Vždy mějte pod kontrolou děti a zabraňte tomu, aby se
přibližovaly k zařízení během pracího cyklu.
• Během pracího cyklu mají dvířka tendenci ohřát se.
• V případě potřeby přemísťujte pračku ve dvou nebo
ve třech a věnujte celé operaci maximální pozornost.
Nikdy se nepokoušejte zařízení přemísťovat sami, je
totiž velmi těžké.
• Před zahájením vkládání prádla zkontrolujte, zda je
buben prázdný.
Likvidace
• Likvidace obalových materiálů: při jejich odstranění
postupujte v souladu s místním předpisy a dbejte na
možnou recyklaci.
• Evropská směrnice 2002/96/EC o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních stanovuje, že
staré domácí elektrické spotřebiče nesmí být od-
kládány do běžného netříděného domovního odpadu.
Staré spotřebiče musí být odevzdány do odděleného
sběru, a to za účelem recyklace a optimálního využití
materiálů, které obsahují, a z důvodu předcházení
negativním dopadům na lidské zdraví a životní
prostředí. Symbol “přeškrtnuté popelnice” na výrobku
vás upozorňuje na povinnost odevzdat zařízení po
skončení jeho životnosti do odděleného sběru.
Spotřebitelé by měli kontaktovat příslušné místní úřady
nebo svého prodejce ohledně informací týkajících se
správné likvidace starého zařízení.