Indesit iwsc51051 Washer User Manual


 
29
RO
Pentru informaţii suplimentare cu privire la scoaterea din uz
a electrocasnicelor, deţinătorii acestora pot apela la centrele
de colectare a deşeurilor sau la vânzătorii de la care au
achiziţionat produsele respective.
Atenţionãri în conformitate cu legislaţia în vigoare
• Conform prevederilor legislaţiei privind gestiona-
rea deşeurilor, este interzisã eliminarea deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice (DEEE) alãturi de
deşeurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la
punctele municipale de colectare, societãţile autorizate
de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se
achiziţioneazã echipamente noi de acelaşi tip).
• Autoritãţile locale trebuie sã asigure spaţiile nece-
sare pentru colectarea selectivã a deşeurilor precum
şi funcţionalitatea acestora. Contactaţi societatea de
salubrizare sau compartimentul specializat din cadrul
primãriei pentru informaţii detaliate.
• Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot 
predate şi distribuitorilor, la achiziţionarea de echipamen-
te noi de acelaşi tip (schimb 1 la 1).
• Predarea, de cãtre utilizatori, a deşeurilor de echipa-
mente electrice şi electronice, la punctele de colectare
municipale, societãţile autorizate de colectare/recicla-
re sau distribuitori (în cazul în care se achiziţioneazã
echipamente noi de acelaşi tip) faciliteazã refolosirea,
reciclarea sau alte forme de valoricare a acestora.
• Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot
conţine substanţe periculoase care pot avea un impact
negativ asupra mediului şi sãnãtãţii umane în cazul în
care DEEE nu sunt colectate selectiv şi gestionate con-
form prevederilor legale.
• Simbolul alãturat (o pubela cu roţi, barata cu
douã linii în forma de X), aplicat pe un echipament
electric sau electronic, semnicã faptul cã acesta
face obiectul unei colectãri separate şi nu poate 
eliminat împreunã cu deşeurile municipale nesortate.
Precauţii şi sfaturi
! Maşina de spălat a fost proiectată şi construită conform
normelor internaţionale de protecţie. Aceste avertizări sunt fur-
nizate din motive de siguranţă şi trebuie să e citite cu atenţie.
Norme de protecţie şi siguranţă generale
• Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru utilizarea
în locuinţe unifamiliale.
• Aparat aparat poate  folosit de copii în-
cepând cu vârsta de 8 ani şi de persoane
cu capacităţi zice, senzoriale sau menta-
le reduse sau cu experienţă şi cunoştinţe
insuciente dacă sunt supravegheate sau
dacă au primit o pregătire adecvată pri-
vind folosirea aparatului în mod sigur şi
înţelegând pericolele respective. Copiii nu
trebuie să se joace cu aparatul. Întreţinerea
şi curăţarea nu trebuie să e efectuate de
copii fără supraveghere.
• Nu atingeţi maşina când sunteţi desculţi sau cu mâinile
sau picioarele ude sau umede.
• Nu scoateţi stecherul din priză trăgând de cablu.
• Nu deschideţi compartimentul pentru detergent în timp
ce maşina se aă în funcţiune.
• Nu atingeţi apa golită din maşină: poate avea o
temperatură ridicată.
• Nu forţaţi în nici un caz uşa: s-ar putea deteriora
mecanismul de siguranţă care evită deschiderea
accidentală.
• În caz de defecţiune, nu umblaţi în nici un caz la meca-
nismele din interior şi nu încercaţi să o reparaţi singuri.
• Controlaţi mereu ca în apropierea maşinii aate în
funcţiune, să nu se ae copii.
• Pe durata spălării uşa se poate încălzi.
• Dacă trebuie să deplasaţi maşina, cereţi ajutor unei alte
(sau 2) persoane şi ţi foarte atenţi. Niciodată nu deplasaţi
maşina singuri deoarece aceasta este foarte grea.
• Înainte de a introduce rufele, controlaţi cuva să e
goală.
Aruncarea reziduurilor
• Eliminarea ambalajelor: respectaţi normele locale, în
acest fel ambalajele vor putea  utilizate din nou.
• Directiva Europeană 2002/96/CE cu privire la deşeurile care
provin de la aparatura electrică sau electronică prevede ca
aparatele electrocasnice să nu e colectate împreună cu
deşeurile urbane solide, obişnuite. Aparatele scoase din uz
trebuie să e colectate separat atât pentru a optimiza rata de
recuperare şi de reciclare a materialelor componente cât şi
pentru a evita pericolele care pot duce la dăunarea sănătăţii
omului sau poluarea mediului înconjurător. Simbolul tom-
beronului tăiat care apare pe toate produsele vă aminteşte
tocmai obligaţia de a le colecta separat.