Indesit iwsc51051 Washer User Manual


 
52
SK
Uzavretie prívodu vody a vypnutie
elektrického napájania
• Po každom praní uzatvorte prívod vody.
Týmto spôsobom sa znižuje opotrebe-
nie rozvodu vody zariadenia a znížuje sa
nebezpečenstvo úniku vody.
• Pred zahájením čistenia práčky a počas
údržby je potrebné vytiahnuť zástrčku
prívodného kábla zo zásuvky.
Čistenie práčky
Vonkajšie časti a časti z gumy môžu byť
čistené utierkou navlhčenou vo vlažnej vode
a saponáte. Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo
abrazívne prostriedky.
Čistenie dávkovača pracích prostri-
edkov
Vytiahnite dávkovač
jeho nadvihnutím a
vytiahnutím smerom
von (viď obrázok).
Dávkovač umyte pod
prúdom vody; toto
čistenie je potrebné
vykonávať pravidel-
ne.
Starostlivosť o dvierka a bubon
• Dvierka ponechajte zakaždým pootvorené,
aby sa zabránilo tvorbe nepríjemných
zápachov.
Čistenie čerpadla
Súčasťou práčky je samočistiace čerpadlo,
ktoré nevyžaduje údržbu. Môže sa však
stať, že sa v jeho vstupnej ochrannej časti,
nachádzajúcej na spodku, zachytia drobné
predmety (mince, gombíky).
! Uistite sa, že prací cyklus bol ukončený a
vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Prístup k vstupnej časti čerpadla:
1. pomocou
skrutkovača
odstráňte krycí pa-
nel, nachádzajúci
sa v prednej časti
práčky
(viď obrázok);
2. odskrutkujte veko
otáčaním proti smeru
hodinových ručičiek
(viď obrázok):
vytečenie malého
množstva vody je
úplne bežným javom;
3. dokonale vyčistite vnútro;
4. nasaďte naspäť veko;
5. namontujte naspäť krycí panel, pričom
sa pred jeho prisunutím k práčke uistite, že
došlo k správnemu zachyteniu háčikov do
príslušných otvorov.
Skontrolujte prítokovú hadicu vodu
Stav prítokovej hadice je potrebné
skontrolovať aspoň raz ročne. Ak sú na nej
viditeľné praskliny alebo trhliny, je potrebné
ju vymeniť: silný tlak v hadici počas pracieho
cyklu by mohol spôsobiť jej náhle roztrhnutie.
! Nikdy nepoužívajte už použité hadice.
Údržba a starostlivosť