Indesit iwsc51051 Washer User Manual


 
SK
51
65 - 100 cm
Pripojenie vypúšťacej hadice
Pripojte vypúšťaciu
hadicu, bez toho aby
ste ju ohli, k odpado-
vému potrubiu alebo
k odpadu v stene,
ktorý sa nachádza
od 65 do 100 cm nad
zemou;
alebo ju uchyťte k
okraju umývadla
či vane, a pripev-
nite vodiaci držiak
z príslušenstva ku
kohútu (viď obrá-
zok). Voľný koniec
vypúšťacej hadice
nesmie zostať pono-
rený do vody.
! Použitie predlžovacích hadíc sa
neodporúča; ak je však nevyhnutné,
predlžovacia hadica musí mať rovnaký prie-
mer ako originálna hadica a jej dĺžka nesmie
presiahnuť 150 cm.
Pripojenie k elektrickej sieti
Pred zasunutím zástrčky do zásuvky sa uisti-
te, že:
• zásuvka je uzemnená a že vyhovuje nor-
mám;
• zásuvka je schopná uniesť maximálnu
záťaž odpovedajúcu menovitému príkonu
zariadenia, uvedenému v tabuľke s tech-
nickými údajmi (viď vedľa);
• hodnota napájacieho napätia odpovedá
údajom uvedeným v tabuľke s technickými
údajmi (viď vedľa);
• zásuvka je kompatibilná so zástrčkou
práčky. V opačnom prípade je potrebné
vymeniť zásuvku alebo zástrčku.
! Práčka nesmie byť umiestnená vonku – pod
holým nebom, a to ani v prípade, keby sa
jednalo o miesto chránené pred nepriazňou
počasia, pretože je veľmi nebezpečné
vystaviť ju dažďu a búrkam.
! Po ukončení inštalácie musí zásuvka zostať
ľahko prístupná.
! Nepoužívajte predlžovacie káble a rozvodky.
! Kábel nesmie byť ohnutý alebo pritlačený.
! Výmena kábla musí byť zverená výhradne
autorizovanému technickému personálu.
Upozornenie! Výrobca neponesie žiadnu
zodpovednosť za následky spôsobené
nerešpektovaním týchto pokynov.
Prvý prací cyklus
Po inštalácii zariadenia je potrebné ešte pred
jeho použitím vykonať jeden skúšobný cyklus
s pracím prostriedkom a bez náplne prádla,
nastavením pracieho programu 2.
Technické údaje
Model IWSC 51051
Rozmery
šírka 59,5 cm
výška 85 cm
hĺbka 42 cm
Kapacita od 1 do 5 kg
Elektrické za-
pojeni
Viď štítok s technickými
údajmi, aplikovaný na
zariadení.
Pripojenie k
rozvodu vody
maximálny tlak
1 MPa (10 bar)
maximálny tlak
0,05 MPa (0.5 bar)
kapacita bubna 40 litrov
Rýchlost
odstreďovania
Až do 1000 otáčok za
minútu
Kontrolné
programy
podľa smerníc
1061/2010 a
1015/2010
Program 2: štandardný pro-
gram pre bavlnu pri 60°C.
Program 3: štandardný pro-
gram pre bavlnu pri 40°C.
Toto zariadenie je v zhode
s nasledujúcimi smernicami
Európskej únie:
- 2004/108/CE (Elektroma-
gnetická kompatibilita)
- 2006/95/CE (Nízke napätie)
- 2002/96/CE
Hlučnosť
(dB(A)
re 1 pW
Pranie: 60
Odstreďovanie: 76