Indesit iwsc51051 Washer User Manual


 
50
SK
Inštalácia
! Je veľmi dôležité uschovať tento návod
kvôli prípadnému ďalšiemu použitiu. V prípa-
de predaja, darovania alebo presťahovania
práčky sa uistite, že zostane uložený v jej
blízkosti, aby mohol poslúžiť novému
majiteľovi pri oboznámení sa s činnosťou a
s príslušnými upozorneniami.
! Pozorne si prečítajte uvedené pokyny:
obsahujú dôležité informácie, týkajúce sa
inštalácie, použitia a bezpečnosti pri práci.
Rozbalenie a vyrovnanie do vodoro-
vnej polohy
Rozbalenie
1. Rozbaľte práčku.
2. Skontrolujte, či počas prepravy
nedošlo k jej poškodeniu. V prípade, že je
poškodená, nezapájajte ju a obráťte sa na
predajcu.
3. Odstráňte 4
skrutky slúžiace
na ochranu počas
prepravy a gu-
movú podložku
s príslušným
dištančným členom,
ktoré sa nachádzajú
v zadnej časti (viď
obrázok).
4. Uzatvorte otvory po skrutkách plastovými
krytkami z príslušenstva.
5. Uschovajte všetky diely: v prípade opäto-
vnej prepravy práčky ich bude potrebné
opätovne namontovať.
! Obaly nie sú hračky pre deti!
Vyrovnanie do vodorovnej polohy
1. Práčku je potrebné umiestniť na rovnú a
pevnú podlahu tak, aby nebola opretá o ste-
nu, nábytok alebo o niečo iné.
2. V prípade, že
podlaha nie je do-
konale vodorovná,
môžu byť prípadné
rozdiely vykompen-
zované skrutkovaním
predných nožičiek
(viď obrázok); Uhol
sklonu, nameraný na
pracovnej ploche, ne-
smie presiahnuť 2°.
Dokonalé vyrovnanie do vodorovnej polohy
zabezpečí stabilitu zariadenia a zamedzí vz-
niku vibrácií a hluku počas činnosti. V prípa-
de inštalácie na podlahovú krytinu alebo
na koberec, nastavte nožičky tak, aby pod
práčkou zostal dostatočný voľný priestor na
ventiláciu.
Pripojenie k elektrickej a k vodo-
vodnej sieti
Pripojenie prítokovej hadice vody
1. Pripojte prívodnú
hadicu jej zaskrutko-
vaním ku kohútiku
so studenou vody
s hrdlom so závitom
3/4“ (viď obrázok).
Pred pripojením
hadice nechajte vodu
odtiecť, až kým nebu-
de číra.
2. Pripojte prítokovú
hadicu k pračke, jej
zaskrutkovaním k
príslušnej prípojke
na vodu, umiestne-
nej vpravo hore (viď
obrázok).
3. Zabezpečte, aby hadica nebola príliš oh-
nutá alebo stlačená.
! Tlak v rozvode vody sa musí pohybovať
v rozmedzí hodnôt uvedených v tabuľke s
technickými údajmi (viď vedľajšia strana).
! V prípade, že dĺžka prítokovej hadice nebu-
de dostatočná, obráťte sa na špecializovanú
predajňu alebo na autorizovaný technický
personál.
! Nikdy nepoužívajte už použité hadice.
! Používajte hadice z príslušenstva zariade-
nia.