Indesit IWC 61251 Washer User Manual


 
30
SK
Dávkovač pracích prostriedkov: slúži na dávkovanie
pracích prostriedkov a prídavných prostriedkov (viď „Pra-
cie prostriedky a prádlo“).
Tlačidlo ON/OFF: slúži na zapnutie a vypnutie práčky.
Otočný ovládač PROGRAMOV: pre nastavenie pracích
programov. Počas pracieho programu zostane v rovnakej
polohe.
FUNKČNÉ tlačidlá s kontrolkami: Slúžia na voľbu jed-
notlivých dostupných funkcií. Kontrolka zvolenej funkcie
zostane rozsvietená.
Otočný ovládač ODSTREĎOVANIA: slúži na nastavenie
odstreďovania alebo na jeho vylúčenie (viď „Užívateľské
nastavenia“).
Otočný ovládač TEPLOTY: slúži na nastavenie te-
ploty alebo prania alebo prania v studenej vode (viď
„Užívateľské nastavenia“).
Kontrolky POSTUPU PRACIEHO CYKLU/ONESKO-
RENÉHO ŠTARTU: slúžia na kontrolu postupu pracieho
programu.
Rozsvietená kontrolka poukazuje na prebiehajúcu fázu.
Ak je nastavená funkcia „Oneskoreného štartu“, budú
zobrazovať čas zostávajúci do zahájenia programu (viď
vedľajšia strana).
Kontrolka ZABLOKOVANIA DVIEROK: informuje o tom,
či je možné otvoriť dvierka (viď vedľajšia strana).
Tlačidlo s kontrolkou START/PAUSE: slúži na zahájenie
alebo na dočasné prerušenie programov.
POZN.: Stlačenie tohoto tlačidla slúži na prerušenie
prebiehajúceho prania; príslušná kontrolka bude blikať
oranžovým svetlom, zatiaľ čo kontrolka prebiehajúcej
fázy zostane rozsvietená stálym svetlom. Keď bude
kontrolka ZABLOKOVANIA DVIEROK zhasnutá, bude
možné otvoriť dvierka (vyčkajte približne 3 minúty).
Pre opätovné zahájenie prania z bodu, v ktorom bolo
prerušené, opätovne stlačte toto tlačidlo.
Pohotovostný režim
Po skoncení cyklu alebo v case, ked nie je spustený
žiaden cyklus, po 30 minútach dôjde k vypnutiu zaria-
denia kvôli energetickej úspore. Na obnovenie cinnosti
zariadenia, nachádzajúceho sa v pohotovostnom režime,
stací stlacit tlacidlo ON/OFF.
Popis práčky a zahájenie
pracieho programu
Kontrolky POSTUPU
PRACIEHO CYKLU/
ONESKORENÉHO
ŠTARTU
Kontrolka
ZABLOKOVANIA
DVIEROK
Tlačidlo s
kontrolkou
START/
PAUSE
Ovládací panel
Tlačidlo
ON/OFF
FUNKČNÉ
tlačidlá s kontrolkami
Dávkovač pracích
prostriedkov
Otočný ovládač PRO-
GRAMOV
Otočný ovládač
TEPLOTY
Otočný ovládač
ODSTREĎOVANIA