Indesit IWC 61251 Washer User Manual


 
14
CZ
Instalace
! Je důležité uschovat tento návod tak, aby-
ste jej mohli kdykoli konzultovat. V případě
prodeje, darování nebo přestěhování pračky
se ujistěte, že zůstane uložen v blízkosti
pračky, aby mohl posloužit novému majiteli
při seznámení s její činností a s příslušnými
upozorněními.
! Pozorně si přečtěte uvedené pokyny: ob-
sahují důležité informace týkající se instala-
ce, použití a bezpečnosti při práci.
Rozbalení a vyrovnání do vodoro-
vné polohy
Rozbalení
1. Rozbalte pračku.
2. Zkontrolujte, zda během přepravy
nedošlo k jejímu poškození. V případě, že
je poškozena, ji nezapojujte a obraťte se na
prodejce.
3. Odstraňte 4
šrouby chránící
před poškozením
během přepravy a
gumovou podložku
s příslušnou
rozpěrkou, které se
nacházejí v zadní
části (viz obrázek).
4. Uzavřete otvory po šroubech plastovými
krytkami z příslušenství.
5. Uschovejte všechny díly: v případě
opětovné přepravy pračky je bude třeba na-
montovat zpět.
! Obaly nejsou hračky pro děti!
Vyrovnání do vodorovné polohy
1. Pračku je třeba umístit na rovnou a pe-
vnou podlahu, aniž by se opírala o stěnu,
nábytek či něco jiného.
2. V případě, že
podlaha není do-
konale vodorovná,
mohou být případné
rozdíly vykompenzo-
vány šroubováním
předních nožek (viz
obrázek); Úhel sklo-
nu, naměřený na pra-
covní ploše, nesmí
přesáhnout 2°.
Dokonalé vyrovnání do vodorovné polohy
zabezpečí stabilitu zařízení a zamezí vzniku
vibrací a hluku během činnosti. V případě
instalace na podlahovou krytinu nebo na
koberec nastavte nožky tak, aby pod pračkou
zůstal dostatečný volný prostor pro ventilaci.
Připojení k elektrické a k vodovodní
síti
Připojení přítokové hadice vody
1. Připojte přívodní
hadici jejím
zašroubováním ke
kohoutku studené
vody s hrdlem se
závitem 3/4“ (viz
obrázek).
Před připojením
hadice nechte vodu
odtékat, dokud nebu-
de čirá.
2. Připojte přítokovou
hadici k pračce
prostřednictvím
příslušné přípojky
na vodu, umístěné
vpravo nahoře (viz
obrázek).
3. Dbejte na to, aby hadice nebyla příliš oh-
nutá ani stlačená.
! Tlak v rozvodu vody se musí pohybovat
v rozmezí hodnot uvedených v tabulce s
technickými údaji
(viz vedlejší strana).
! V případě, že délka přítokové hadice ne-
bude dostatečná, obraťte se na specializo-
vanou prodejnu nebo na autorizovaný tech-
nický personál.
! Nikdy nepoužívejte již použité hadice.
! Používejte hadice z příslušenství zařízení.