Indesit IWC 61251 Washer User Manual


 
CZ
19
Kontrolky
Kontrolky jsou zdrojem důležitých informací.
Informují nás o následujících skutečnostech:
Odložený start
Když byla aktivována funkce „Odloženého startu“ (viz
„Uživatelská nastavení“), po zahájení pracího programu
začne blikat příslušná kontrolka zvoleného odložení:
Průběžně bude zobrazován čas zbývající do startu a zo-
brazování bude provázeno blikáním příslušné kontrolky:
Po uplynutí zvolené doby odložení dojde k zahájení
nastaveného programu.
Kontrolka aktuální fáze pracího programu:
Po zvolení a zahájení požadovaného pracího cyklu dojde
k postupnému rozsvícení kontrolek informujících o jeho
průběhu.
Funkční tlačítka a příslušné kontrolky
Po zvolení konkrétní funkce dojde k rozsvícení příslušné
kontrolky.
V případě, že zvolená funkce není kompatibilní s nasta-
veným pracím programem, příslušná kontrolka začne
blikat a funkce nebude aktivována.
V případě, že zvolená funkce není kompatibilní s jinou
předem zvolenou funkcí, kontrolka první funkce bude
blikat a bude aktivována pouze druhá, přičemž kontrolka
zvolené funkce se rozsvítí stálým světlem.
Kontrolka zablokovaných dvířek
Rozsvícení této kontrolky poukazuje na to, že dvířka jsou
zajištěna kvůli zamezení náhodnému otevření; aby se zabrá-
nilo poškození dvířek, před jejich otevřením je třeba vyčkat,
dokud uvedená kontrolka nezhasne; (vyčkejte přibližně 3 mi-
nuty). Za účelem otevření dvířek v průběhu pracího cyklu
stiskněte tlačítko START/PAUSE; když bude kontrolka
ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA zhasnutá, bude možné otevřít
dvířka.
Zahájení pracího programu
1. Zapněte pračku stisknutím tlačítka ON/OFF. Všechny kontrolky se rozsvítí na několik sekund, poté se zhasnou a bude
blikat kontrolka START/PAUSE.
2. Naplňte pračku a zavřete dvířka.
3. Otočným ovladačem PROGRAMŮ nastavte požadovaný prací program.
4. Nastavte teplotu praní (viz „Uživatelská nastavení“).
5. Nastavte rychlost odstřeďování (viz „Uživatelská nastavení“).
6. Nadávkujte prací prostředek a přídavné prostředky (viz „Prací prostředky a prádlo“).
7. Zvolte požadované funkce.
8. Zahajte prací program stisknutím tlačítka START/PAUSE a příslušná kontrolka zůstane rozsvícena stálým světlem ze-
lené barvy. Zrušení nastaveného pracího cyklu se provádí přerušením činnosti zařízení stisknutím tlačítka START/PAUSE
a volbou nového cyklu.
9. Po ukončení pracího programu se rozsvítí kontrolka . Po zhasnutí kontrolky ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA bude
možné otevřít dvířka (vyčkejte přibližně 3 minuty). Vytáhněte prádlo a nechte dvířka pootevřená, aby bylo umožněno
vysušení bubnu. Vypněte pračku stisknutím tlačítka ON/OFF.
Praní
Máchání
Odstřeďování
Odčerpání vody
Ukončení praní