Indesit IWC 61251 Washer User Manual


 
SK
29
Opatrenia a rady
! Práčka bola navrhnutá a vyrobená v súlade s platný-
mi medzinárodnými bezpečnostnými predpismi. Tieto
upozornenia sú uvádzané z bezpečnostných dôvodov a
je potrebné si ich pozorne prečítať.
Základné bezpečnostné pokyny
• Toto zariadenie bolo navrhnuté výhradne na použitie
ako spotrebič.
• Toto zariadenie smú používať deti
od 8 rokov, osoby náležite vyškolené
ohľadne bezpečného použitia zaria-
denia, ktoré si uvedomujú súvisiace
nebezpečenstvo a v prípade dozoru aj
osoby so zníženými fyzickými, senzorický-
mi alebo duševnými schopnosťami alebo
osoby s nedostatočnými skúsenosťami a
znalosťami. Deti sa so zariadením nesmú
hrať. Operácie údržby a čistenia nesmú
vykonávať deti bez dohľadu.
• Nedotýkajte sa zariadenia bosí, alebo v prípade, keď
máte mokré ruky alebo nohy.
• Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahaním za kábel, ale
uchopením za zástrčku.
• Neotvárajte dávkovač pracích prostriedkov počas
činnosti zariadenia.
• Nedotýkajte sa odčerpávanej vody, pretože môže mať
veľmi vysokú teplotu.
• V žiadnom prípade sa nepokúšajte o násilné otvorenie
dvierok: mohlo by dôjsť k poškodeniu bezpečnostného
uzáveru, ktorý zabraňuje náhodnému otvoreniu.
• Pri výskyte poruchy sa v žiadnom prípade nepokúšajte
o opravu vnútorných častí zariadenia.
• Vždy majte pod kontrolou deti a zabráňte tomu, aby sa
približovali k zariadeniu počas pracieho cyklu.
• Počas pracieho cyklu majú dvierka tendenciu zohrievať
sa.
• Ak je potrebné ju presunúť, je dobré poveriť dve alebo
tri osoby a vykonať to s maximálnou pozornosťou.
Nikdy sa nepokúšajte zariadenie premiestňovať sami,
pretože je veľmi ťažké.
• Pred zahájením vkladania prádla skontrolujte, či je
bubon prázdny.
Likvidácia
• Likvidácia obalových materiálov: pri ich odstránení
postupujte v súlade s miestnymi predpismi a dbajte na
možnú recykláciu.
• Európska smernica 2012/19/EU o odpadových
elektrických a elektronických zariadeniach stanovuje,
že staré domáce elektrické spotrebiče nesmú byť od-
kladané do běžného netriedeného domového odpadu.
Staré spotrebiče musia byť odovzdané do oddeleného
zberu a to za účelom recykláce a optimálneho využitia
materiálov, ktoré obsahujú, z dôvodu prevencie nega-
tívneho dopadu na ľudské zdravie a životné prostredie.
Symbol “prečiarknutej popolnice” na výrobku Vás
upozorňuje na povinnosť odovzdať zariadenie po
skončení jeho životnosti do oddeleného zberu.
Spotrebitelia majú povinnosť kontaktovať ich lokálny
úrad alebo maloobchod kvôli informáciám týkajúcich
sa správnemu odovzdaniu a likvidácie ich starých
spotrebičov.