Indesit PWDE 7125 S Washer/Dryer User Manual


 
33
RO
Precauþii ºi sfaturi
Deschiderea manualã a uºii
Dacã nu este posibil sã deschideþi uºa din cauza
întreruperii curentului electric ºi doriþi totuºi sã întindeþi
rufele, procedaþi dupã cum urmeazã:
1. scoateþi ºtecherul din
prizã.
2. verificaþi ca nivelul de apã
din maºinã sã fie sub
marginea uºii; în caz
contrar, scoateþi apa în
exces cu ajutorul furtunului
de golire, punând-o într-un
vas, dupã indicaþiile din
figura.
3. îndepãrtaþi panoul de acoperire de pe latura
anterioarã a maºinii de spãlat (a se vedea pagina
urmãtoare).
4. utilizând limba indicatã în figurã, trageþi spre dvs
pânã când eliberaþi din opritor tirantul de plastic; trageþi
apoi în jos ºi, în acelaºi timp, deschideþi uºa.
5. montaþi din nou panoul verificând, înainte de a-l
împinge spre maºinã, de a fi introdus cârligele în
orificiile respective.
Maºina de spãlat a fost proiectatã ºi construitã
conform normelor internaþionale de protecþie. Aceste
avertizãri sunt furnizate din motive de siguranþã ºi
trebuie sã fie citite cu atenþie.
Siguranþa generalã
Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru
utilizarea în locuinþe.
Maºina de spãlat trebuie sã fie folositã doar de
persoane adulte care respectã instrucþiunile din
acest manual.
Nu atingeþi maºina când sunteþi desculþi sau cu
mâinile sau picioarele ude sau umede.
Nu scoateþi ºtecherul din prizã trãgând de cablu, ci
apucând ºtecherul.
Nu deschideþi sertarul detergenþilor în timp ce
maºina se aflã în funcþiune.
Nu atingeþi apa de evacuare: poate avea o
temperaturã ridicatã.
Nu forþaþi în nici un caz uºa: s-ar putea deteriora
mecanismul de siguranþã care evitã deschiderea
accidentalã.
În caz de defecþiune, nu umblaþi în niciun caz la
mecanismele din interior ºi nu încercaþi sã o reparaþi
singuri.
Controlaþi mereu ca în apropierea maºinii aflate în
funcþiune, sã nu se afle copii.
Pe durata spãlãrii uºa se poate încãlzi.
Dacã trebuie sã deplasaþi maºina, cereþi ajutor unei alte
(sau 2) persoane ºi fiþi foarte atenþi. Niciodatã nu deplasaþi
maºina singuri deoarece aceasta este foarte grea.
Înainte de a introduce rufele, controlaþi ca ºi cuva sã
fie goalã.
În timpul uscãrii, uºa maºinii de spãlat se încãlzeºte.
Nu uscaþi rufele pe care le-aþi spãlat cu solvenþi
inflamabili (de ex. trielinã).
Nu uscaþi rufele cu aplicaþii din cauciuc sintetic sau
elastomeri asemãnãtori.
Fiþi atenþi ca pe durata fazelor de uscare robinetul
de apã sã fie deschis.
Scoaterea din uz
Eliminarea ambalajelor:
respectaþi reglementãrile locale, în acest fel
ambalajele vor putea fi refolosite.
Directiva Europeanã 2002/96/CE cu privire la
deºeurile care provin de la aparatura electricã sau
electronicã prevede ca aparatele electrocasnice sã
nu fie colectate împreunã cu deºeurile urbane
solide, obiºnuite. Aparatele scoase din uz trebuie sã
fie colectate separat atât pentru a optimiza rata de
recuperare ºi de reciclare a materialelor
componente cât ºi pentru a evita pericolele care pot
afecta sãnãtatea omului sau polua mediul
înconjurãtor. Simbolul tomberonului tãiat care apare
pe toate produsele vã aminteºte tocmai obligaþia de
a le colecta separat. Pentru informaþii suplimentare
cu privire la scoaterea sin uz a electrocasnicelor,
deþinãtorii acestora pot apela la centrele de
colectare a deºeurilor sau la vânzãtorii de la care au
achiziþionat produsele respective.