Indesit PWDE 7125 S Washer/Dryer User Manual


 
30
RO
Cum se efectueazã un ciclu de
spãlare sau de uscare
1. PUNEREA ÎN FUNCÞIUNE A MAªINII Apãsaþi
butonul
; indicatorul PORNIRE/PAUZÃ va lumina
intermitent lent cu culoarea albastrã.
2. INTRODUCEREA RUFELOR Deschideþi uºa.
Introduceþi rufele în maºinã, fiind atenþi sã nu
depãºiþi cantitatea indicatã în tabelul de programe -
a se vedea pagina urmãtoare.
3. DOZAREA DETERGENTULUIExtrageþi sertarul ºi
turnaþi detergent în compartimentele respective,
dupã indicaþiile din capitolul Detergenþi ºi rufe.
4. ÎNCHIDEÞI UªA.
5. ALEGEREA PROGRAMULUI Selectaþi cu butonul
PROGRAME programul dorit; acestuia îi sunt
asociate o temperaturã ºi o vitezã de centrifugã care
pot fi modificate. Pe ecran va apãrea ºi durata
ciclului.
6. PERSONALIZAREA CICLULUI DE SPÃLARE.
Apãsaþi butoanele: respective.
Modificarea temperaturii ºi/sau a
centrifugei. Maºina afiºeazã automat temperatura
ºi centrifuga maxime prevãzute pentru programul
ales, sau ultimele selectate, dacã sunt compatibile
cu programul. Apãsând butonul
se reduce
progresiv temperatura pînã spãlarea rece OFF.
Apãsând butonul
se reduce progresiv centrifuga
pînã la excluderea sa OFF. Din acest moment,
apãsarea ulterioarã a butonelor va aduce valorile la
cele maxime prevãzute.
Alegerea programului de uscare
La prima apasare a tastei
, masina alege
automat nivelul de uscare maxim, compatibil cu
programul selectat. Urmatoarele apasari reduc
nivelul si ulterior durata de uscare, pâna la
excluderea completa a fazei (OFF). Din acest
moment, apãsarea ulterioarã a butonelor va aduce
valorile la cele maxime prevãzute.
5unt prevãzute douã posibilitãþi:
A - În funcþie de gradul de umiditate al rufelor de
uscat:
Cãlcare: Indicat ptr rufele ce necesitã cãlcare
Nivelul de umiditate rezidualã înmoaie pliurile ºi
deci facilitã întinderea lor, prin cãlcare. Ecranul
afiºeazã A1.
Umeraº: Indicat ptr rufele care nu au nevoie de o
uscare completã. Ecranul afiºeazã A2.
Dulap: Ideal ptr hainele de pus în dulap, fãrã
cãlcare. Ecranul afiºeazã A3.
Extra: Indicat ptr hainele care au nevoie de o
uscare perfectã, ca de ex., prosoapele ºi halatele
de baie. Ecranul afiºeazã A4.
B - În funcþie de timp: de la 30 la 180 de minute
(Sarcina max. 4 kg).
La încheierea procesului de uscare se activeazã o
fazã de rãcire. Dacã în mod excepþional cantitatea
de rufe de spãlat ºi uscat este superioarã
maximului prevãzut (a se vedea tabelul alãturat),
efectuaþi spãlarea, iar la încheierea programului,
subdivizaþi cantitatea ºi repuneþi o parte în maºinã.
Dupã care urmaþi instrucþiunile prevãzute pentru
efectuarea doar a uscãrii. Repetaþi aceeaºi
procedurã pentru rufele rãmase.
Doar a uscãrii
Alegeþi cu selectorul programelor un anumit tip de
uscare (11-12-13) în baza þesutului. Se poate fixa
nivelul sau durata de uscare, dupã dorinþã, cu
tasta USCARE
.
Modificarea caracteristicilor
ciclului.
Apãsaþi butonul pentru a activa opþiunea;
indicatorul corespunzãtor butonului se va aprinde.
Apãsaþi din nou butonul pentru a dezactiva
aceastã opþiune; indicatorul luminos respectiv se
va stinge.
Dacã opþiunea selectatã nu este compatibilã cu
programul ales, ledul corespunzãtor va semnaliza
iar funcþia nu se va activa.
Dacã opþiunea selectatã nu este compatibilã cu o
altã opþiune, reglatã anterior, ledul corespunzãtor
primei opþiuni va emite un semnal intermitent ºi va fi
activatã numai a doua opþiune (ledul corespunzãtor
acesteia se va aprinde).
Notã: dacã este activatã opþiunea SMART orice altã
opþiune incompatibilã nu va putea fi activatã.
Cantitatea de rufe admisã precum ºi durata ciclului
pot varia în funcþie de funcþia aleasã.
7. ACTIVAREA UNUI PROGRAM. Apãsaþi butonul
START/PAUSE. Indicatorul luminos se va aprinde -
culoare albastrã ºi uºa se va bloca (simbolul UªÃ
BLOCATÃ
se va aprinde). Pentru a modifica un
program în timpul executãrii unui ciclu, apãsaþi
butonul START/PAUSE pentru a întrerupe
momentan ciclul); indicatorul corespunzãtor butonul
START/PAUSE se va aprinde intermitent culoarea
aurie) ºi alegeþi noul ciclul dorit ºi apãsaþi din nou
butonul START/PAUSE. Pentru a deschide uºa în
timpul executãrii unui ciclu, apãsaþi butonul START/
PAUSE; când simbolul UªÃ BLOCATÃ
se stinge,
puteþi deschide uºa. Apãsaþi din nou butonul
START/PAUSE pentru a relua programul de unde
era oprit.
8. TERMINAREA PROGRAMULUI La încheierea
ciclului, pe ecran va apãrea mesajul END ; când
simbolul UªÃ BLOCATÃ
se stinge, puteþi
deschide uºa. Deschideþi uºa, scoateþi rufele ºi
opriþi maºina de spãlat.
Dacã doriþi sã anulaþi un ciclu deja activat, apãsaþi
îndelung butonul
. Ciclul se va întrerupe iar maºina
se va opri.