Indesit PWDE 7125 S Washer/Dryer User Manual


 
34
RO
Întreþinere ºi curãþire
2. deºurubaþi capacul
rotindu-l în sens antiorar
(a se vedea figura). este
normal sã iasã puþinã
apã;
3. curãþaþi cu grijã interiorul;
4. înºurubaþi la loc capacul;
5. montaþi din nou panoul verificând, înainte de a-l
împinge spre maºinã, de a fi introdus cârligele în
orificiile respective.
Controlarea furtunului de alimentare cu apã
Controlaþi tubul de alimentare cel puþin o datã pe an.
Dacã prezintã crãpãturi sau fisuri trebuie înlocuit: pe
parcursul spãlãrilor, presiunea puternicã ar putea
provoca crãpãturi neaºteptate.
Nu folosiþi niciodatã tuburi folosite deja.
Întreruperea alimentãrii cu apã ºi curent
electric
Închideþi robinetul de apã dupã fiecare spãlare. Se
limiteazã astfel uzura instalaþiei hidraulice a maºinii
de spãlat ºi se eliminã pericolul scurgerilor.
Scoateþi ºtecãrul din priza de curent atunci când
curãþaþi maºina de spãlat ºi când se efectueazã
lucrãri de întreþinere.
Curãþarea maºinii de spãlat
Partea externã ºi pãrþile din cauciuc pot fi curãþate cu
o lavetã înmuiatã în apã cãlduþã ºi sãpun. Nu folosiþi
solvenþi sau substanþe abrazive.
Curãþarea sertarului pentru detergenþi
Pentru a scoate sertarul,
apãsaþi pe levierul (1) ºi
trageþi-l spre exterior (2) (a
se vedea figura).
Spãlaþi-l sub un jet de apã;
aceastã operaþie trebuie
efectuatã cât mai des
posibil.
Curãþarea pompei
Maºina de spãlat este dotatã cu o pompã de
autocurãþare care nu are nevoie de întreþinere. Se
poate întâmpla însã ca unele obiecte mici (monede,
nasturi) sã cadã în anticamera care protejeazã pompa,
situatã în partea inferioarã a acesteia.
Verificaþi ca ciclul de spãlare sã fie încheiat ºi
scoateþi ºtecãrul din prizã.
Pentru a avea acces la anticamerã:
1. îndepãrtaþi panoul de
acoperire de pe latura
anterioarã a maºinii,
apãsând spre centru,
apoi împingeþi în jos de
pe ambele laturi ºi
scoateþi-l (a se vedea
figurile).
2
1
1
2
3