Indesit PWDE 7125 S Washer/Dryer User Manual


 
35
RO
Anomalii ºi remedii
Se poate întâmpla ca maºina de spãlat sã nu funcþioneze. Înainte de a apela serviciul de Asistenþã (a se vedea
Asistenþa), verificaþi dacã nu este vorba de o problemã uºor de rezolvat:
Anomalii:
Maºina de spãlat nu porneºte.
Ciclul de spãlare nu porneºte.
Maºina de spãlat nu încarcã apã
(Pe display este vizualizat scris
H2O).
Maºina de spãlat încarcã ºi
descarcã apã încontinuu.
Maºina de spãlat nu se goleºte
sau nu stoarce.
Maºina de spãlat vibreazã foarte
mult în timpul stoarcerii.
Maºina de spãlat pierde apã.
Indicatoarele Opþiunilor ºi ale
START/PAUSE lumineazã intermitent
repede ºi display-ul afiºeazã un cod
de anomalie (ex.: F-01, F-..).
Se formeazã prea multã spumã.
Maºina de spãlat nu usucã.
Cauze posibile / Rezolvare:
ªtecãrul nu este introdus în priza de curent, sau nu face contact.
Aveþi o panã de curent la domiciliu.
Uºa nu este bine închisã.
Butonul ON/OFF nu a fost apãsatã.
Butonul START/PAUSE nu a fost apãsat.
Robinetul de apã nu este deschis.
A fost setatã o întârziere faþã de ora pornirii.
Furtunul de alimentare cu apã nu este racordat la robinet.
Furtunul este îndoit.
Robinetul de apã nu este deschis.
Apa la domiciliul dvs. este opritã.
Apa nu are presiune suficientã.
Butonul START/PAUSE nu a fost apãsat.
Furtunul de golire nu a fost instalat la o înãlþime cuprinsã între 65 ºi 100
cm de pãmânt (a se vedea Instalare).
Capãtul furtunului de evacuare este cufundat în apã (a se vedea Instalare).
Evacuarea din perete nu are rãsuflare pentru aer.
Dacã dupã aceste verificãri problema nu se rezolvã, închideþi robinetul de apã,
stingeþi maºina de spãlat ºi chemaþi Asistenþa. Dacã locuinþa se aflã la ultimele
etaje ale unui edificiu, este posibil sã aibã loc fenomene de sifonare, motiv
pentru care maºina de spãlat încarcã ºi descarcã apã încontinuu. Pentru a
elimina acest inconvenient, se gãsesc în comerþ supape anti-sifonare.
Programul nu prevede golirea apei: cu unele programe trebuie pornit manual.
Este activatã opþiunea Cãlcare facilitatã: pentru a încheia programul,
apãsaþi butonul START/PAUSE (Programe ºi opþiuni).
Furtunul de golire este îndoit (a se vedea Instalare).
Conducta de descãrcare este înfundatã.
Cuva, în momentul instalãrii, nu a fost deblocatã în mod corespunzãtor (a
se vedea Instalare).
Maºina de spãlat este în pantã (a se vedea Instalare).
Maºina de spãlat este prea aproape de pereþi ºi mobilier (a se vedea Instalare).
Furtunul de alimentare cu apã nu este bine înºurubat (a se vedea Instalare).
Sertarul detergenþilor este înfundat (pentru a-l curãþa a se vedea Întreþinere ºi curãþare).
Furtunul de golire nu este bine fixat (a se vedea Instalare).
Opriþi maºina ºi scoateþi ºtecãrul din prizã; aºteptaþi aprox. 1 minut înainte
de a o reaprinde.Dacã nu obþineþi nici un rezultat, apelaþi Centrul de Service
pentru asistenþã.
Detergentul nu este compatibil cu maºina de spãlat (trebuie sã fie scris pentru
maºina de spãlat, de mânã ºi în maºina de spãlat, sau ceva asemãnãtor).
Dozajul a fost excesiv.
ªtecherul nu este introdus sau nu a fost suficient introdus în priza de
curent astfel încât sã existe conexiune electricã.
În casã nu este curent electric.
Hubloul nu este bine închis.
A fost fixatã o întârziere de pornire.
USCARE este poziþionat în dreptul valorii OFF.