Indesit PWSE61070S Washer User Manual


 
33
PL
Zalecenia i środki
ostrożności
Symbol przekreślonego kosza jest umieszczony
na wszystkich produktach w celu przypominania o
obowiązku ich segregacji.
Właściciele urządzeń gospodarstwa domowego
mogą uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ich
prawidłowej utylizacji, zwracając się do odpowiednich
służb publicznych lub do sprzedawców tych urządzeń.
! Pralka została zaprojektowana i wyprodukowana
zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.
Niniejsze ostrzeżenia zostały tu zamieszczone
ze względów bezpieczeństwa i należy je uważnie
przeczytać.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Urządzenie to zostało zaprojektowane wyłącznie do
użytkowania w warunkach domowych.
Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej
sprawności zycznej, zmysłowej lub umysłowej oraz
nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i
wiedzy, chyba że używają go pod nadzorem lub po
otrzymaniu wskazówek od osoby odpowiedzialnej za
ich bezpieczeństwo. Należy pilnować, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
Nie dotykać pralki stojąc przy niej boso lub mając
mokre lub wilgotne ręce albo stopy.
Nie wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel,
należy trzymać za wtyczkę.
W trakcie pracy maszyny nie otwierać szuadki na
środki piorące.
Nie dotykać odprowadzanej wody, gdyż może ona być
bardzo gorąca.
W żadnym wypadku nie otwierać na siłę drzwiczek
pralki: grozi to uszkodzeniem mechanizmu
zabezpieczającego drzwiczki przed przypadkowym
otwarciem.
W razie wystąpienia usterki nie należy w żadnym
wypadku ingerować w wewnętrzne części pralki z
zamiarem samodzielnego dokonania naprawy.
Zawsze uważać, aby dzieci nie zbliżały się do
pracującej pralki.
W czasie prania drzwiczki pralki nagrzewają się.
Jeśli trzeba przenieść pralkę w inne miejsce, należy to
robić bardzo ostrożnie, w dwie lub trzy osoby. Nigdy
nie należy samodzielnie przenosić urządzenia, gdyż
jest ono bardzo ciężkie.
Przed włożeniem bielizny sprawdzić, czy bęben jest
pusty.
Utylizacja
Utylizacja opakowania:
stosować się do lokalnych przepisów, dzięki
temu opakowanie będzie mogło zostać ponownie
wykorzystane.
Dyrektywa europejska 2002/96/WE dotycząca
odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych
przewiduje, że elektryczne urządzenia gospodarstwa
domowego nie powinny być utylizowane w normalnym
ciągu utylizacji stałych odpadów miejskich. Stare
urządzenia powinny być zbierane oddzielnie, aby
zoptymalizować stopień odzysku i recyrkulacji
materiałów, z których są one zbudowane, oraz
aby zapobiec potencjalnym szkodom dla zdrowia i
środowiska.