Indesit IWE81282 Washer User Manual


 
TR
43
Programlar ve işlevler
Program tablosu
Yıkama işlevleri
Bu seçeneği seçerek haf lekeli pamuklu ve sentetik
kumaşların (“Program tablosu”na bakınız) yükünü azaltmak
için tambur yönünü, sıcaklık ve suyu uygun bir şekilde
ayarlayabilirsiniz. “ ” daha kısa sürede yıkamanızı ve
dolayısıyla su ve elektrikten tasarruf etmenizi sağlar. Yük
miktarına göre ölçülmüş sıvı deterjan kullanmanız tavsiye edilir.
! Bu programlarda uygulanamaz: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, , .
fonksiyonu, hem çevre hem de elektrikli giriş için bir
avantaj olan - çamaşırları yıkamak için kullanılan suyu ısıtmadan
enerji tasarrufuna katkıda bulunmaktadır. Aslına bakılırsa,
güçlendirilmiş etki ve en iyi şekilde kullanılan su tüketimi
ortalama standart bir devre süresinde mükemmel sonuçların
elde edilmesini garanti etmektedir. Daha iyi yıkama sonuçları
elde etmek için, sıvı deterjan kullanımı tavsiye edilmektedir.
! Bu programlarda uygulanamaz: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
, .
Ekstra Durulama
Bu opsiyon seçildiğinde durulamanın verimliliği daha yüksek
olur ve deterjandan tamamen temizlenmesi sağlanır. Hassas
ciltler için uygundur.
! Bu programlarda uygulanamaz: 8, .
Kolay ütü
Bu iþlev seçildiðinde kýrýþýklarý önleyecek þekilde yýkama ve
sýkma devrinin özellikleri deðiþtirilecektir. Devrin sonunda,
çamaþýr makinesi tamburu yavaþ bir þekilde dönecek;
KOLAY ÜTÜ ve START/PAUSE göstergesi ýþýklarý yanacak
(turuncu). Devri bitirmek için, START/PAUSE düðmesine
veya KOLAY ÜTÜ düðmesine basýn.
“9” yýkama devri çamaþýrýn makinede beklemeye
býrakýlmasýyla biter; KOLAY ÜTÜ ve START/PAUSE
göstergesi ýþýklarý yanacak. Suyu boþaltmak için START/
PAUSE ya da KOLAY ÜTÜ düðmesine basmanýz gerekir.
Simdi çamaþýrlarýnýzý alabilirsiniz.
! Bu programlarda uygulanamaz: 8, 10, 12, 13, 14, , .
Programlar
Program açýklamasý
Maks. Isý
derecesi
(°C)
Maks Hýz
(Dakikada
devir)
Deterjanlar
Maks yük (Kg)
Kalan nem %
Enerji
tüketimi kWh
Toplam su lt
Devir süresi
Önyýkama
Yýkama
Yumuþa-
týcý
Günlük programlar (Daily)
1
Ön yýkama pamuklular: aþýrý kirli beyazlar.
90° 1200
8 53 2,72 95 190’
2
Pamuklu Standart 60°C (1): çok kirli dayanýklý beyaz ve renkliler.
60°
(Max. 90°)
1200 -
8 53 1,34 71 185’
3
Pamuklu Standart 40°C (2): az kirli hassas renkli ve beyazlar.
40° 1200 -
8 53 1,09 92 180’
4
Sentetikler: çok kirli dayanýklý renkli çamaþýrlar.
60° 800 -
4 46 1,03 60 110’
4
Sentetikler (3): az kirli dayanýklý renkli çamaþýrlar.
40° 800 -
4 46 0,56 60 95’
5
Renklý pamuklular: az kirli beyazlar ve nazik renkliler.
40° 1200 -
8 53 0,79 61 95’
20° Zone
6
Pamuklu Standart 20°C: az kirli hassas renkli ve beyazlar.
20°
1200 -
8 - - - 175’
7
Karma Hafif Kirli
20° 800
-
8 - - - 120’
8
20 dk. Havalandýrma
20° 800
-
1,5 - - - 20’
Özel (Special)
9
Ýpekliler/Perdeler: ýpekli, viskoz ve iç çamaþýrlar için kullanýlýr.
30° 0
-
2 - - - 65’
10
Yünlüler: yün ve kaþmir için kullanýlýr.
40° 800
-
2 - - - 90’
11
Blucin
40° 800
-
4 - - - 75’
Spor (Sport)
12
Yoðun Spor Kýyafetler
30° 600 -
4 - - - 85’
13
Narin Spor Kýyafetler
30° 600 -
4 - - - 60’
14
Spor Ayakkabýlar
30° 600
-
En fazla
2 çift
- - - 60’
Ek
Durulama
- 1200 - -
8 - - - 36’
Sýkma + Su boþaltma
- 1200 - - - 8 - - - 16’
Ekran veya kitapçýk üzerinde gösterilen devre süresi, standart þartlara göre hesaplanmýþ tahmini bir süredir. Geçerli olan süre, giriþteki sýcaklýk dere-
cesi ve suyun basýncý, ortam sýcaklýðý, deterjan miktarý, yük miktarý ve tipi, yükün dengesi, seçilen ilave seçenekler gibi sayýsýz faktörlere göre deðiþiklik
gösterebilmektedir.
1) 1061/2010 standartlarý uyarýnca kontrol programlarý 60°C ve 2. programa ayarlayýnýz.
Bu devre, orta kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve 60°C ’de yıkanabilir çamaşırlar üzerinde kullanılacak, kombine enerji ve su tüketimi
açısından en etkili devredir. Geçerli olan yıkama sıcaklık derecesi, belirtilen sıcaklık derecesinden farklı olabilir.
2) 1061/2010 standartlarý uyarýnca kontrol programlarý 40°C ve 3. programa ayarlayýnýz.
Bu devre, orta kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve 40°C ’de yıkanabilir çamaşırlar üzerinde kullanılacak, kombine enerji ve su tüketimi
açısından en etkili devredir. Geçerli olan yıkama sıcaklık derecesi, belirtilen sıcaklık derecesinden farklı olabilir.
Tüm Test Enstitüleri için:
2) Pamuklu uzun programý; 3 programda 40°C’ye ayarlayýnýz.
3) Sentetik programı boyunca: 40°C lik bir sıcaklık ile 4 yıkama döngüsü ayarlamak.